Dato: 1. juli 1846
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

179. Fra Henriette og E. Collin.

Rungstedlund den 1ste juli 1846

Kjære Andersen. I Gaar modtog jeg fra Caroline Hanch følgende Linier »–Turde jeg i min Moders Navn anmode Frue Collin om, naar De skriver til Andersen at mælde ham min elskede Søster Jettes Død; ugjærne vilde vi at han af Fremmede skulde modtage en Efterretning som vist vil bedrøve ham, han har mistet en trofast og mangeaarig Veninde som med Interesse og søsterlig Kjerlighed fulgte ham baade i gode og onde Dage.«

Jeg har her opfyldt den stakkels bedrøvede Søsters Begjæring og deler hendes Troe at denne Efterretning vist vil bedrøve Dem, Jette Hanch var vist Een af Deres virkelige Veninder og var det længe før man i Tydskland ahnede at der var en Andersen til. Lad mig snart høre lidt fra Dem, det er saa længe siden og De veed vi vil Alle helst have lidt directe, om end Indholdet er for hele Familien naar kun Udskriften er til Deres hengivne

Jette Collin.

Jeg har kun at tilføie, kjære Ven, i største Hast, at jeg netop igaar har fra Lorck modtaget første Sending af Deres Levnetsløb, som jeg nu skal gjennemlæse. Ved min Hjemkomst har jeg hos mig forefundet vedlagte Brev; det er mig aldeles ubegribeligt, hvor det er kommet fra, og naar det er kommet.–Af Deres Manuscript har jeg kun læst Begyndelsen, der har rørt mig meget; dernæst har jeg efterseet, hvad De siger om mig; jeg har intet imod det; paa Pennestrøgene ved dette Sted, som ere halv rørte (fordi De er borte fra mig) halv arrige (fordi De er stolt), kan jeg tydelig see, at De har maattet bekjæmpe Deres Lyst til at sige noget Pikant om mig, eller idetmindste Deres Frygt for at jeg skulde troe, at De holdt altfor meget af mig; men jeg synes, at De er kommet meget godt fra dette vanskelige Sted.–

Deres Ven

Edvard.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin