Dato: 18. april 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: C H Lorenzen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 18. April 1831.

Kjære Ven!

Hvorledes gaaer det til, at jeg aldeles Intet hører fra Dig? - Den, der reiser bort, pleier dog altid at skrive først, man kan ellers ikke vide, hvor han træffes. Du kan jo her gjerne have nedsat Dig i Roskilde; men nok herom. Jeg skal nu fortælle Dig en stor Nyhed angaaende mig selv. - Jeg kan ikke længer holde det ud i Hjemmet, jeg er i denne Verden bleven en sygelig skrantning, næsten altfor sentimental; dette er galt, og det bedste Middel herimod er nu vistnok at reise! - Jeg har derfor besluttet i Begyndelsen af Mai at tage over Hamburg og Brunswig til Harzen og derfra gjennem Leipzig til Dresden og tilsidst over Berlin og Hamburg hjem. Det kan jo blive en herlig Tour; jeg vil maaskes da faae lidt mere Ligevægt i mit aandelige Jeg, lære at kjende Mennesker og blive lidt mere stærk i min Tydsk; kan det ikke blive deiligt? - Jeg har Hovedet fuldt af denne Reise, derfor har jeg ikke skrevet, ellers havde du dog faaet Brev før i Dag; men lad mig nu see, at Du ret snart glæder mig med et langt Brev. Jeg lovede dig at sige, hvad Folk dømte om Ingemanns nye Værk; næsten lidt ugjerne opfylder jeg dette Løfte, da man er meget imod det; En har een Grund, en Anden den modsatte; kun een Eneste, hvis Dom jeg sætter Priis paa, holdt af det, de Andre vare ordenlig vrede paa den kjære Ingemann. - Arnesen har udgivet to Lystspil, Dialogen er fortræffelig; men der er ingen Intrigue, og det er et meget slet selskab, man føres ind i. - Jeg har lagt, som Du seer, et lille Brev her inden i til den kjære fortræffelige Ingemann; vil Du ikke nok besørge det til ham? - Tænk dig engang, hvilken mageløs Uforskammethed, jeg har oplevet; »Det døende Barn« har været oversat paa Tydsk af Flere, og nu er der En, der i et Brev yttrer, at han troer at have se et dette Digt paa Tydsk, men at det danske er fortræffeligt oversat! Er det ikke æselagtigt at sige sligt? Han veed det vistnok bedre! Jeg har ellers endnu ikke seet Dit Digt i »Kjøbenhavnerposten« ligesom ogsaa Recensionen bliver borte. Hvad har dette at betyde? - Wilsters Digte ere jo udkomne uden at have staaet i Avisen. - I de sidste 14 Dage har jeg intet nyt skrevet, derfor kan jeg ikke opvarte Dig med Vers, denne min korte Prosa maa i Dag være Dig nok; naar jeg har seet Floder og Bjerge, skal jeg opvarte Dig med bedre Sager.

Din Ven

Andersen.

I Hast!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter