Dato: 19. juni 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Neapel den 19 Juni 1846

Kjære Hr Lorck!

Her er endnu en Levering af min "Biographie"; jeg vil haabe De har faaet hvert Afsnit jeg i Brevconvelut har sendt Dem, det vilde være mig en slem Historie, om der ved den ikke ordenlige Postgang, man siger her gaaer i Italien, kom noget bort; De kan af Indhold og Pagineren see om noget mangler, skriv mig endelig til derom. Paa Tirsdag den 23de reiser jeg med Dampskibet Castor til Marseille, det vil nu vise sig om denne Søe Reise styrker mig til at besøge Spanien, thi jeg er meget angrebet af Climat og Varme her i Neapel, jeg maa næsten hele Dagen ligge hen paa Sophaen, det er kun Aften og Nat jeg i den sidste Tid har kunnet skrive paa Biographien, saa mat er jeg. Vi have daglig 25 a 27 Grader i Skyggen, saa kan De tænke Dem hvorledes det er i Solen. Alle raade mig fra Reisen i Spanien, som de sige jeg paa denne Aarstid ikke kan udholde, men min Lyst er stor; i Marseille maa jeg bestemme mig, og da gaaer det enten til Valenzia eller ind i Schweitz. Fra Marseille sender jeg Dem det sidste af Biographien der nok endnu bliver henved to trykte Ark, saa regner De nok sammen, hvor meget det Hele kan blive, naar De faaer det tilbage fra Collin; jeg ønsker gjerne at være i Tydskland under Trykningen, da jeg nok vil læse det og de andre Sager.

Ikke sandt, nu da Biographien er blevet saa stor, saa kommer den (i første Bind) sammen med "Billedbog uden Billeder" .

I Marseille finder jeg Brev post restante fra Dem og hører Deres Mening, Planer og Ønsker.

Hils Deres Kone og Enhver der venligt erindrer mig!

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

Send endelig dette og alt Biographie Manuskript snarest muligt til Eduard Collin!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus