Dato: 19. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

[19. Mai 1846]

Kjære Ven!

jeg havde haabet at jeg i Rom skulde have faaet Brev fra Dem, men intet er kommet; nu iler jeg med at skrive og sende i det mindste Noget, af hvad De maaskee længes efter. Fra Wien sendte jeg det trykte Exemplar af Improvisatoren, hvori jeg havde gjort Rettelser og Bemærkninger; jeg vil haabe at Bog og Brev rigtig er kommet til Dem. I Rom begyndte jeg strax paa at ordne alle de Optegnelser jeg siden vi skildtes ad havde begyndt af mit Liv, men naar man kun er i Rom een Maaned, løber Tiden uden man selv veed det, her til kom at jeg en 8 Dage, var syg, laae til Sengs; først her i Neapel hvor jeg ganske har anvendt disse første otte Dage til at fuldføre Biographien og tillige ret har følt mig oplagt dertil, seer jeg at Arbeidet kan faae Ende og De erholde det. Jeg sender Dem her de første 3 Ark, om 14 Dage kommer 4 følgende, der saa godt som alt ere færdige og efter en lignende Tids Forløb kan De, ja maaskee tidligere, erholde Resten, jeg regner paa at det bliver 7 eller 9 trykte Ark, og altsaa det fuldstændigste der gives i denne Retning, hvad min Ubetydelighed angaaer; De er jo saa god at lade Eduard Collin læse det Skrevne, og jeg formoder at han paa Hjemreisen fra Wien, hvorhen han har fulgt sin Svigermoder!, søger Dem op i Leipzig, lad' ham der strax læse disse første Blade saa er det fra Haanden. Under Udarbeidelsen har jeg imidlertid selv ret følt hvor meget beslægtet der er med min egen Historie og "Improvisatoren", jeg har derfor det Ønske at forebringe Dem, om De ikke vil forandre Deres Bestemmelse med lote Bind af mine Skrifter og ikke lade det begynde med Improvisatoren, men med 1) Biographien paa 7 eller 9 Ark og 2) Billedbog uden Billeder paa 6 Ark; jeg mener saaledes som tredie, forøgede Udgave er det; (Reuschers Oversættelse med 31 Aftener) i samme staae to Digte: Hintergrund zu den Wignetten og "was ich liebe", begge disse Digte falde bort, de gjemmes til Digtsamlingen. Finder De imidlertid at 15 Ark er for lidt for første Bind, da kunde De jo i samme optage Mulatten, eller Lykkens Blomst eller Agnete; De husker vel, hvad jeg skrev fra Dresden, at Grev Baudissin der, havde Lyst at oversætte noget, og De veed at han smukt og godt har oversat Schackspear. - Kan De føie mig da gjør det, at første Bind bliver Biographien, Billedbog og f Ex Mulatten; i de følgende 2 kan jo da Improvisatoren komme; er Biographie, Billedbog og Mulat endnu for tyndt iforhold til de kommende Bind saa [derefter udstreget: tag det lille "Skilles og mødes" med, det er et Arbeide jeg selv] skriv mig til og jeg skal finde Udvei. Her i Neapel og Omegn bliver jeg ganske sikkert endnu 3 Uger, og da reiser jeg herfra til Marseille for at gaae til Spanien, mit Ophold der bliver kun to Maaneder og da vil jeg, da den tydske Udgave af mine Skrifter kan have Gavn deraf, see at komme til Tydskland, hvor vi bedre og lettere kunne meddele os for hinanden; hvorledes gaaer det med den illustrerede Udgave af Eventyrene, denne især er det jeg maa læse, thi mine Eventyr ere meest misforstaaet og jeg har til den 5 Eventyr, der ikke ere optagne i disse tidligere udkomne tydske Samlinger.

Vil De hilse Gade fra mig, jeg haaber at han har faaet Opera Texten "Nøkken", som vi bleve enige om han skulde componere, beed ham være en flittig Sjæl; det var jo moersom om vi kunde faae Stykket paa et tydsk Theater, medens Jenny Lind endnu optræder. Hils ham meget og beed ham bringe Mendelsohns8 og vore andre fælleds Venner min hjerteligste Hilsen. Vil De, dersom Auerbach endnu er i Leipzig, sige ham at jeg har hver Uge seet efter i ilustrierte Zeitung for at læse det Stykke han sagde mig han vilde skrive med mit Portræt, jeg udsatte det med at sende ham Brev til jeg havde læst hans Artikkel, men der kom ingen; spørg ham om han saa snart har glemt mig. Fra Capri eller Sorent skal han faae Brev fra mig, det gode Menneske. Bring mig. i venlig Erindring hos Brockhaus s, men glem mig især ikke i Deres eget Hjem, hos Deres fortræffelige Frue, Svigerinde og den lille Datter, og nu lev vel, kjære Ven, skriver De til Jena, da send en Bouquet Hilsener til Wulff og beed ham uddele disse i Jena og Weimar.

venskabeligst

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus