Dato: 15. marts 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Wien den 15 Martz 1846

Kjære Hr Lorck!

først i Dag har jeg faaet Romanen gjennemlæst og, som De vil see, der er en Deel Rettelser; desværre har jeg savnet den danske Original, og heller ikke her i Wien var den at opdrive; jeg haaber at De nu er i Besiddelse af den og naturligviis andet Oplag; vil De lade en kyndig Mand, nøiagtig følge hiin og Kruses Oversættelse, overalt hvor jeg har gjort Bemærkninger; flere Steder troer jeg Udtrykket forfeilet, og der har jeg sat en Blyantstreg; De selv er istand til at gjøre de fleste Rettelser; naar jeg med de øvrige Skrifter har Originalen ved Siden skal jeg gjøre det tydeligere og mere bestemt; denne Gang maa vi nu hjælpe os, men tag Dem ret deraf.

Med Hensyn til mine Skrifters Udbredelse i Wien, da tage Boghandlerne sig der ikke ret af at udbrede deres Sager; man kjender mig godt, men klager over at man altid selv maa spørge efter de nye Bøger og for det meeste lade skrive efter mine; kun Eventyrene og Billedbog uden Billeder synes her udbredte; Mine mange Venner, Læsere og Læserinder ville nu vente til Gesammt-Ausgaben kommer, men see til at den kommer til en flink Boghandler, at blot Folk kunne vide det; det østeriske Folk er just en gemytfuld Nation, mine Skrifter ville vist her blive ganske anderledes udbredte end de ere kom de kun ret i Boghandlen her.

Jeg kommer meget omkring i alle de første Familier, hos Grev Crenneville, Szechenyi, Salm etc. etc.; Forfatterne have med megen Hjertelighed modtaget mig og hvad De vel har læst i Wiener Blade, jeg har alt to Dage efter min Ankomst hertil nydt den Ære at tilsiges en Aften hos Erkehertuginde Sophie, hvem Søsteren Dronningen af Sachsen, naadigst havde anbefalet mig til. Jeg læste et Par af mine Eventyr og Erkehertuginden, saavelsom Keiserinde Moderen, Keiser Frands’s Enke vare høist elskværdige og velsignede mod mig. Her var Prinds Wasa og hans Søster, Hertugen af Darmstad og flere høie Personer.

Jeg reiser den 18 til Triest og Ankona og venter da at være i Rom de første Dage af April, vil De sende Deres Breve under min Adresse til - Caffe græco in Roma.

Den Morgen jeg reiste fra Dresden, laae paa mit Bord til Frøhlich, nogle Antydninger med Hensyn til Motiver for Billeder til Eventyrene, han afhentede det ikke, men her har De det da, temmeligt rask skrevet, ligesom dette Brev, men undskyld, jeg var saa skrækkelig plaget.

Gjør mig den Tjeneste at faae fat paa den kjære Auerbach og siig ham at jeg forgjæves har seet efter den Artikkel fra hans Haand, der skulde komme i illustrirte Zeitung angaaende mig og følge mit Portræt. Jeg venter herpaa og skriver da strax til ham, et langt Brev fra Rom. Hils mine andre Venner og fremfor alt Deres egen Frue og Datter.

Deres meget hengivne.

H. C. Andersen.

E.S.

I dette Øieblik fik jeg sendt fra Erkehertuginde Sophie, som Tegn paa hendes keiserlige Naade for mig, en særdeles smagfuld Brystnaal. Man er virkelig al for god mod mig!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus