Dato: 27. februar 1846
Fra: H.C. Andersen, Lorenz Frölich   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden 27 Februar 1846

Kjære Ven!

Tak for Deres venlige Brev! Pakken var endnu ikke at faae, men jeg tænker at den kommer imorgen, men da maa Bogen med til Prag, thi jeg reiser Mandag Formiddag; - Jeg har talt med Frøhlich, han gik strax ind paa at levere Tegninger til Eventyrene, det vil sige til Enkelte, f Ex den lille Havfrue etc, han har lovet at skrive selv til Dem derom, bringer han tilimorgen, som han lovede mig det, et Brev til Dem, da vil det følge med dette. Hvad iøvrigt hans Tegning til "Hyldemoer", angaaer, som De har den i "Gæa", da maa jeg gjøre Dem opmærksom paa, har De ikke selv læst Eventyret, at det ikke ganske passer; saaledes som det er i Gæa kan det ikke blive i vor Udgave; Frøhlich maa ikke have læst Eventyret, men gjort Tegningen efter en mundtlig Fortælling, thi det er ikke Amor, men Hyldemoer, der meget nøiagtig er beskrevet i Eventyret, som kommer ud af Thepotten, dette maa bringes i Harmoni, Billede og Fortælling. Foruden Frøhlich foreslaaer jeg Dem at skrive til Otto Speckter i Hamborg, han har, foruden de 6 Billeder, som staae i de sidste Eventyr hos Kittler tegnet en heel Mængde høist geniale Billeder til mine Eventyr, f Ex til Boghveden Ole Lukøie, den standhaftige Tinsoldat, og den flyvende Kuffert. Kunde De ikke faae nogle af disse. - Her i Dresden roser man meget Richter, jeg er imidlertid kun fornøiet med hans Billed til Nattergalen i den braunsschveigerske Udgave. Paa Reisen og i Rom skal jeg imidlertid snakke med Godtfolk, men vi maa endelig see at faae denne Pragt Udgave ud til Nytaar, tag Dem ret deraf, den udbreder mit Navn og Deres Iver og Interesse og det er godt for "Gesamt Ausgaben". - Professor Grahl arbeider paa mit Portræt, det bliver ganske udmærket; det er en Slags Oliemalerie og genialt udført; han synes meget rig og da jeg nu til hans Fornøielse har siddet for ham var han strax villig da jeg bad ham derom at laane Dem Maleriet til at faae en Tegning efter, han har lovet selv at gjøre den, vil De henvende Dem til ham, han boer her i Dresden Judenhof N° 1. - Professor Vogler har ogsaa bedet mig sidde for sig, men jeg kan ikke! jeg har ikke Tid, alle Mennesker ere saa gode at de vilde see mig, bespise mig, føre mig om, jeg er halv ødelagt derved. - Selskab paa Selskab følger. Alle Mennesker glæde sig til Gesammt Ausgaben, og udsætte at kjøbe nu mine Skrifter. - Jeg tillader mig, at huske Dem paa at der ogsaa paa Augustenborg er et godt Portræt af mig. Vil De selv skrive til Maleren Hartmann fra Nyrnberg, send Brevet til Augustenborg paa Øen Als per Hamburg, og noteer uden paa at dersom han er i Kjøbenhavn Brevet da søger ham, eller send et Par Ord til Deres Broder der vist hos Componisten Hartmann eller hos Justitsraad Thiele kan opspørge ham. Han har en særdeles smuk Tegning af mit Ansigt; dog hos Grahl faaer De det vist uden videre, og der kan De selv see det om De engang kommer til Dresden.

Denne Aften har jeg tilbragt hos Prinds Johan hvor jeg af Kongen selv var indbudt, jeg saae hele den Kongelige Familie, der alle i høi Grad vare naadige mod mig, vi drak Thee og spiiste til Aften, alle Børnene vare samlede, de kjende alle mine Eventyr. Ved Afskeden var . Dronningen saa naadig at tilbyde mig Anbefalings Brev til sin Søster af Østerige. Kongen underholdt sig særdeles naadig og længe med mig, Alt var, som i en hver elskværdig Familiekreds.

Paa Mandag reiser jeg til Prag, bliver der 4 Dage og tager da til Wien, i Prag søger jeg mine Breve post restante i Wien gaae de til det danske Gesandtskab. nu lev vel! hjertelige Hilsener til Deres Frue og den lille Datter - venskabeligst

H. C. Andersen.

Kjære Lork!

Hr Andersen har alt skrevet Dem angaaende Tegningerne til hans Eventyr, og jeg vil kun tilføie, at hvis De ønsker det, vil jeg gjerne gjøre dem til nogle enkelte af Fortællingerne; - til alle kan jeg umulig paatage mig det, men det ønsker De maaskee heller slet ikke. - Hvis De altsaa vil, venter jeg at faae Brev fra Dem med Formatet, Angivelse af hvilke Eventyr, De alt har Tegninger til, for at De ei skal faae Doubletter, og om muligt Æventyrene selv, da jeg ei har dem.

Deres L Frølich

Lange Gasse N° 30 - 3 Tr: 2

Tekst fra: H.C. Andersens Hus