Dato: 8. februar 1846
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

156. Fra Jonas Collin.[8/2 1846]

Kiære Andersen

Deres Brev af 29 eller 30 f. M. – hvormed fulgte et til Ingeborg og et til Stampe – er rigtig ankommen, og det har fornøiet mig at see, at De befinder Dem vel og lykkelig i den Sphære. Mig forekommer den at være i Længden ligesaa lidt gavnlig for Aanden, som lutter Bonbons og Krandsekage vilde væære det for Legemet, men Chacun son gout, de gustibus non disputandum. Ingeborg har i Dag skrevet et langt Brev til Dem, og Edvard et do., dermed sendte han Hauchs (et heelt No. af Dansk Ugeskrift fyldende) Betragtninger over Dem og Deres Digtninger; men Ed­vard sendte det altsammen (ad den ministerielle Vei) til Wien, hvor han troede det sikkrest maatte trææffe Dem, da De i Deres Breve ikke havde talt om, hvorhen vi skulde sende vore Breve til Dem. Jeg har imidlertid nogen Frygt for, at den af ham valgte Expeditionsmaade ikke var den korteste, og for at De da ikke skulde for læænge undvæære Efterretninger fra København, besluttede jeg at skrive disse Linier til Weimar, forudsæættende, at Deres Venner søærgede for at de der ankommende Breve eftersendtes Dem.

Med Hensyn til Deres Ridderorden formener jeg at det var i sin Orden, at De i en allerunderdanigst Skrivelse til vor Konge meldte, at Hans Majest. Kongen af Pr. havde benaadet Dem med den Orden, og udbad Dem Hans Majestæts Tilladelse til at bære den. At De vil benytte den i Udlandet er jo rimeligt, men at bæære den hvorsomhelst uden Tilladelse, synes mig ej passende.

Det er behageligt, at der er Udsigt til at De kan faae Deres Skrifter godt betalte i Tydskland. Gid De havde Honoraret i Lommen. Men tænker De ej paa at skrive noget Nyt, og som først udkommer i Tydskland, det betalte sig vist bedst.

Hr Rasmussen er endnu ikke kommen paa Bræderne; Hindringerne ere forskiellige; Phisters Forlovelse og nær forestaaende Giftermaal (med Jf. Petersen) har forstyrret hans Concepter i den sidste Tid.

Fra alle her i Kredsen de kiærligste Hilsener.

Levvel, kiæreste Andersen,

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost