Dato: 6. januar 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

153. Til Jonas Collin. Berlin den 6 Januar 1846.

Min elskede, kjære Fader!

imorges gav jeg Reventlou to Breve til Kjøbenhavn, det ene var alt skrevet for nogle Dage siden, med samme Dato, som dette Brev, jeg vilde det skulde lyde paa 6te Januar, nu kommer dette til, der virkeligt skrives den 6te Januar, Deres Fødselsdag, Gud glæde og velsigne Dem, jeg skriver dette Par Linier for at sige Dem at jeg reiser fra Berlin imorgen tidlig, Kongen vidste det og har overrasket mig med en Udmærkelse, og det just paa Deres Fødselsdag, mit Brev derom er dateret 6 Januar, Kongen har – som det lyder, paa Grund af min Fortjeneste –, været saa naadig i Dag at udnævne mig til Ridder af den røde Ørn, tredie Classe, man siger at det er en Udmærkelse at jeg strax har faaet den og ikke 4de, thi den gives sædvanlig først; paa Deres Fødselsdag har jeg faaet mit Ridderslag, det glæder mig utroligt. Prindsesse Carl sagde mig saa smukt i Dag at det havde glædet hende at kjende Een af hendes Broders Venner og Prindsessen af Preusen, der er saa aandrig og elskelig forærede mig et smukt Album indbundet i blaat Fløiel, med hendes Slot foran i og under hvilket hun havde skrevet; jeg blev i Dag præsenteret hendes Gemal, den tilkomne Konge af Preusen, traf der Først Pückler Moskau og drak en ypperlig Chocolade. Prindsesse Clary har givet mig Anbefaling til Prag; Gud hvor man er god mod mig, men jeg er saa udaset af at komme om og altid være i Stads. Den 6te Januar gav mig Dem og min Ridderværdighed, vil De drikke en Skaal paa den[,] jeg har hos Fru Zimmerman i Dag drukket Deres Sundhed ! hils Ingeborg, Louise, Eduard – Sønnekoner Jonna etc. etc. Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

i stor hast!–

E.S. Kongen af Danmark bliver vel fra vort Gesantskab underrettet om Hans Majestæt Kongen af Preusens Naade mod mig? Jeg skal jo have Lov hjemme fra at bære den – naar jeg kommer hjem. Ikke sandt?

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen