Dato: 6. januar 1846
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

162. Fra E. Collin.

Min fortræffelige Ven! Jeg har idag d. 5te modtaget Deres Brev fra Ber? lin, og afsender dette imorgen, paa hvilken Dag jeg ogsaa skal levere Fader Deres Geburtsdagsbrev. Om Historierne med Hr. Rasmussen haaber jeg at tale med Fader, inden Brevet afgaaer, saa at jeg kan give Dem nogen Oplysning; men jeg kan ikke troe, at der er andet i Historien, end de sædvanlige Forsøg hos en vis Slags Folk paa at gjøre Vrøvl og at chicanere, altsaa en af de velbekjendte Skuespiller?Trafiker, der vel findes andetsteds saavelsom her, og som saaledes ikke bør kunne have nogen Indflydelse paa Deres Følelser for Hjemmet. Forresten antager jeg heller ikke, at Fader vil lade sig imponere af de Herrer og Damer, som give sig afmed at levere tilbage.–Det frapperer mig meget, at see, at De kjender Historien med »Nøkken«. R. var hos mig faa Dage efter Aagerkarlens Ruin; han vilde naturligviis efter en saadan Behandling ikke meer skrive for Theatret, og for at documentere sin Energie i denne Henseende, leverede han mig Nøkken. Det kunde naturligviis ikke hjelpe, om jeg dengang havde forsøgt paa at tale ham til Rette; jeg kunde have sagt, at det ikke var rigtig anstændigt mod Dem, som havde indrettet saameget efter hans Fordringer; men hvad vilde saa det have nyttet; jeg vilde ialfald lade ham sove noget paa det, indtil hans Energie gik over som sædvanlig, men frem for Alt vilde jeg ikke, til ingen Nytte, melde Dem noget, som kun kunde ærgre Dem, uden at De kunde raade Bod derpaa.–Jeg er nemlig nu for gammel til at underholde Dem paa Deres Reiser med Ubehageligheder, som i tidligere Tider med salig Agnete, De er desuden for gammel til at tage mod Opdragelse, og endelig er jo denne sidste lykkedes saa fortræffeligt (uden at rose mig selv).–Men endelig har jeg i Anl. af R.Tilbageleverelse gaaet og tænkt over,: mon ikke Gade skulde ville have denne Text, og kunde De ikke have Lyst til at korrespondere med ham derom; vil han, saa vil jeg lade Stykket afskrive, da det er saa maculeret, og sende ham det. At De har ærgret Dem i det første Øieblik, kan jeg nok begribe, men ikke, at De kan vedblive at ærgre Dem, fordi der gives noget Rakkertøi her som allesteder; jeg synes, at saadanne Smaating maa forsvinde for Betragtningen ved Siden af de store Glæder, som De paa denne Reises Begyndelse har. Sandelig, Deres Beskrivelse derom fryder mig, og De har Ret, naar De tænker Dem den Følelse hos os, at vi har Ære af Dem. Jeg kan godt forstaae Deres Følelse, at De i et saadant Øieblik kunde trykke Gud til Deres Hjerte; jeg kjender denne Følelse. Man ydmyger sig dybest for Gud i en stor Glæde og i en stor Sorg; da Gud tog mine 2 velsignede Børn til sig, var der, Gud være lovet, ikke Tanke af Bitterhed mod Forsynet i min Sjel, men kun Ydmyghed; men jeg har ogsaa havt denne Følelse ved Glæde; saaledes da jeg fik at vide, at Jonas var født, da sank jeg uvilkaarlig i Knæ, og da kunde jeg ogsaa have trykket Gud til mit Hjerte.–Nu atter til Deres Sager.

Da jeg idag maa sende Deres Creditiv, faaer jeg ikke Tid til forinden at besørge Salget af Ringen og at hæve de 50 R. hos Reitzel, det kan jeg gjøre bagefter, og saa kan vi altid gjøre Afregning.

Ved Theatret forhindres de nye originale Stykkers Fremkomst ved Indstuderingen af de gamle Operaer, et forøvrigt fortjenstfuld Foretagende, som ogsaa gjør Lykke. Vaudevillen William og Emma, som allerede i 2 Maaneder har været paa Bane, er endnu ikke kommet frem. Jette har vel i sit Brev skrevet alle Nyheder, og dermed slutter jeg altsaa, for ikke at gjøre Brevet for tykt.

Nu fik jeg Creditivet; det er aldeles umuligt at faae det paa spanske Pjastre; thi hvorledes skal Hambroes beregne disse, som ikke noteres her. Dertil kommer, at det i dette Øieblik, hvor Banco staaer lavt her, er fordeelagtigt at tage denne Beregning.–Nu levvel, og vær kjærligt

hilset; jeg hører vel endnu nogle Gange fra Dem, inden De optræder som: »Odenseeren i Spanien«.

Deres Ven

Kbhvn. 6/1 46.

Edvard.

Creditivet har med Omkostninger kostet 605 Rd 84 b.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter