Dato: 2. august 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

23. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn. d. 2den August. 1830.

Med Professor Petersen har jeg nu talt angaaende Deres Ansøgning om Communitetet; han sagde, at Pladserne dertil for denne Gang allerede for længe siden vare bortgivne, og at De vist aldrig kan vente at faae Adgang dertil, thi det er ifølge Fundatsen en Conditio, sine qua non, at man skal opgive et academisk Studium, som man helliger sin Tid til.

Om Operaen er det endnu ikke mueligt at faae noget at vide.

Jeg blev virkelig ganske angest, da jeg saae af Deres Brev, at De var bleven anmodet om at agere paa Theatret i Odense; men fik en endnu i større Glæde ved at see, at De havde nægtet det; da jeg veed, hvormeget det maa have kostet Dem, takker jeg Dem ret af Hjertet for at De har taget i saamegen Notits af mine Raad; Fortjenesten er og bliver dog Deres; det er ingen Sag at give gode Raad, men at følge disse, naar det kræver Opoffrelser, er vanskeligt. Fader har jeg fortalt alle Omstændighederne, og han beder mig lade Dem vide, at han med megen Fornøielse har erfaret Deres Forhold i denne Sag; dette lader jeg Dem vide, da jeg veed, hvor megen Vægt De lægger paa hans Dom.

Den Titel, som De agter at give Deres Digtsamling, som til Nytaar skal udkomme, er jeg aldeles utilfreds med, og Folk i Almindelighed finde den flau; dog nærmere derom, naar De kommer hjem.

ibid. d. 5te ejusdem

Molbech var idag hos Fader og sagde at iblandt de Stykker, som Manthey havde sendt ham, var intet ved Navn: Ravnen; han vilde nu gaae selv til Manthey, for at faae Rigtighed i denne Sag. Han havde af de ham tilsendte Stykker antaget 1 og forkastet 8. Forresten maa De erindre, naar De kom­mer til Byen, at gaae til Molbech; han bad Fader sørge for, at De kom til ham; han interesserer sig meget for Dem (jeg havde nær skrevet: »for me­get«). De indseer vist selv, til hvor megen Nytte han kan være Dem; han er en stræng Criticus.

Det Æmne, hvortil De har samlet saa mange Bidrag i Fyen, er vistnok høist interessant; men just fordi det ligger vor Tid saa nær, frygter jeg, at Bearbeidelsen deraf vil medføre større Vanskeligheder for Dem end Deres Roman; thi Enhver vil kunne opdage den ringeste Feil som begaaes i Skildringen af Folkelivet etc. i en Tid, som endnu er i saa frisk Erindring hos Mange; i denne Henseende behøver De derimod kun at frygte for Faa for­medelst den bortfjernede Tidsalder, hvori Deres Roman foregaaer....

ibid: d. 6te August

I dette Øieblik har jeg faaet Deres Brev (dateret Svendborg). Paa Fragtvognen maa De have seet ud, som en Krähwinkler, der er høit paa Straa. Deres gode Modtagelse i Svendborg glæder mig, især det De fortæller mig om at Heber vil samle Subscribenter; De veed, jeg seer, med Hensyn til Dem, altid meget paa den oeconomiske Side. Det Digt, som De sender mig: »Havblik« finder jeg er eet af de meest poetiske, De har skrevet. Var det ikke Synd at lægge en saa god Ingredients i en Jydepotte; overhovedet frygter jeg for, at, om Maden endog er nok saa god, den dog vil faae nogen Afsmag af Potten....

Forresten veed jeg ikke mere at fortælle Dem.

Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter