Dato: 22. december 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

I49. Til Jonas Collin. Berlin 22 December 1845.

Til Faderen !

De læser jo Brevet her til Eduard og til Ingeborg! Jeg sender derfor til Dem kun dette Papir med Hilsener fra Jenny Lind og med Haandtryk fra mig! seer De Ørsted, da hils ham fra mig, og hils ogsaa fra Alexander Humboldt, der snart vil skrive ham til og takke for den tilsendte Bog over det Skjønne. Grev Reventlou har i Dag besøgt mig og tilbudt at jeg maatte sende Breve hjem gjennem Legationen, underret mig, saa snart De kan, naar De har faaet dette, thi i Brevet til Eduard staaer Forretnings Sager, saa jeg maa vide om han har hørt fra mig. – De er saa god at sende Breve under min Adresse, til Berlin: Britisch Hotel, unter den Linden, eller ogsaa post restante; jeg skal naar jeg næste Gang skriver sige Dem hvad Tid jeg tager til Weimar og derhen har Eduard alt Adressen i sit Brev.

– I Dag var jeg hos Ministeren Savigny, hvis Kone er Søster til den bekjendte Bettina; denne var reist paa Landet sagde man der og i Berlin, og dog med eet, aabnedes Døren og den underlige Kone, traadte ind, rakte mig een Finger og sagde: "jeg er reist, men Dem maa jeg dog give en Finger; De seer bedre ud, end sidst ! De seer godt ud !–Nu forsvinder jeg!" og saa forsvandt hun; den underlige Kone ! Savigni er en høist elskværdig Personlighed; De kjender hans Betydenhed; han synes at skatte mig meget.

Jeg hørte af Reventlou, at det Gudskee Lov, var meget bedre med vor Konge ! – Hvorledes gaaer Theater-Sagerne, er Mulatten givet? Hvorledes befinder Liden Kirsten sig og hvad kan interessere mig om de nye Stykker. Er der noget godt? Hils Rung fra mig og siig at jeg haaber at han er flittig med Nøkken, det bliver, haaber jeg, den afhans Compositioner, der lykkes ham bedst. Jeg har en Anelse. Naar skal Holstes anonyme Stykke opføres? De veed jeg har Efterretningen af et Middagsselskab paa Glorup. Hils Weis og den gode Kam[mer]raad Ehlers han lever nok i Lykkens Lotteri !–Hu, det var nok en slem Witz, men jeg kunde ikke gjøre for den! – Om Forladelse! Bønderne have faaet Mad paa Skydebanen, læste jeg alt i Hamborg, de Liberale have faaet Skaaler. Her er skrækkeligt i Berlin med Lommetyve, Skjøderne skjæres af Folk paa Gaden, jeg er endnu ikke blevet skjødesløs; men jeg svarer ikke for noget !–Nu er jo Theodor hjemme ! hils ham og Alle, Alle !

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Jeg har i dette Øieblik to Billetter til Søvngjængersken, een fra Jenny, een fra Prindsessen af Preusen ! Gid jeg nu kunde faae Fingere i Holger Stampe, thi der er vel Ingen i Kjøbenhavn der vil have den ene?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter