Dato: 1. december 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

157. Til E. Collin.

Oldenborg den 1 December 1846 [O: 1845]

Min inderlig kjære Ven!

De læser jo det andet Brev her følger med, altsaa i dette kun Forretnings-Sager; jeg begynder med P. L. Müller; allerede i Odense, paa Udreisen fik jeg et Brev fra ham, et Ønske, som han allerede tidligere har udtalt, det nemlig om280 jeg vilde skrive et Par Ord til hans Anbefaling, hvilket Øehlenschlæger ogsaa havde lovet ham; han søger ved fondet om Understøttelse til en Reise i Udlandet, min Anbefaling troer jeg slet ikke man tager Notitz af, men jeg har dog skrevet den, da han saa meget ønsker det! jeg vil i imidlertid, for ham, haabe at et Par private Ord til Dem kan komme ham mere til Gavn, end denne medfølgende Anbefaling, som jeg beder Dem maa blive ham tilsendt. Jeg anseer efter min fulde Overbeviisning Müller for en særdeles begavet Natur, han har en stor aandelig Dygtighed, og skal der tages Hensyn til denne, da hører han ubetinget til Een af dem der meest kan tages Hensyn til mellem de yngere Litterater; bliver »Mennesket« ogsaa lagt paa Vægtskaalen, ja, da har han jo de Fleste imod sig!– men dømmes han ikke for strængt? Han har i sin Nød skrevet Artikler, han maaskee ikke skulde, han har maatte tumle sig i Omgivelser, der maa­skee ikke have virket godt ind paa ham; men ved nu et Aar eller to, ganske at rives ud af denne Slags Jammerlighed, vil og maa jo en stor, heldbringende Forandring skee!–Jeg, hvad min Person angaaer, har kun Grund i til at rose Müller; jeg har altid været venlig mod ham, erkjendt det Begavede hos ham, og denne Venlighed, denne Erkjendelse har han virkelig lønnet med Hengivenhed, med sand Interesse, med Iver for mig. See, det er dog jo en ædel Følelse! lad os see at fremskynde flere! der slumrer vist meget godt hos ham! Folk, veed De, ere slemme med at udpege281 vore Skyggesider, og det have de især gjort ved ham; jeg troer han er bedre end han omtales og begavet er han; der om behøve282 vi ikke at tvivle!–Tag Dem lidt af ham! De vil dømme mildt og erkjende, hvad der maa erkjendes'ndash;See, det var den Sag!–

Vil De spørge Borgaard hvorledes det gaaer med de tre Hefter Eventyr, som han var saa god at love mig han vilde læse begge Correcturer paa! naar jeg kommer til Berlin skal han fra mig faae det Belovede, endnu har jeg Intet ret af Interesse for ham. Har Melby mældt sig med Olie-Maleriet.

Taler Emil noget om sin og Søstrenes Udenlands Reise! hils dem Alle. Jeg vil bede Dem om De til Julen vil kjøbe for mig og opskrive mellem de Ud­gifter De have i mine Sager, mit Portræt, det koster 4 U og dernæst lade kjøbe en smuk Ramme med Glas for samme, det er noget jeg har lovet Emil og han har sagt mig at det skal faae en god Plads paa Væggen i hans Stue. Hils Hartmann, han faaer ogsaa Brev fra Berlin! hvorledes gaaer det liden Kirsten. Bed Deres Fader hilse Rung fra mig og sige at jeg haa­ber han er flittig med »Nøkken«. Siig mig om Storken har været hos Fru Hartmann? Siig mig om De gjennem Boghandelen har faaet en Pakke Bøger fra mig. Kittler lovede at den skulde blive besørget med første Pak­kepost og ikke koste noget; den ligger vist hos Høst, har De ikke faaet den. Er Mulatten gaaet? Hvorledes spillede Pätges?–Hvad er det for et nyt Drama af H. C. Andersen, der skal løbe af Stabelen i Begyndelsen af De­cember, jeg læste det i en svensk Avis i Hamborg! det er maaskee liden Kirsten. Nu har jeg netop igaar været en Maaned fra Hjemmet og med Reise og Alt ikke ganske givet ud 100 Rdlr, det er jo udmærket godt, men, man husker paa at jeg har været og er jo endnu meest i Familie; paa denne Maade er det ganske hyggeligt at reise udenlands. Hofraad Eisendeckers er en riig, meget dannet Familie, her kommer Alt hvad der hører til det Bedste i Oldenburg; jeg har det saa smukt og godt; i Aften skal jeg første Gang i Theatret her og see »Zopf und Schwert«, Digteren Mosen staaer for den æstetiske Ledelse. Det er sælsomt saaledes at finde Hjemmet i et fremmet Land; Fru Eisendecker er allerede ganske inde i den collinske Familie, som hun naturligviis særdeles interesser[er] sig for.–Lige i dette Øieblik er jeg tilsagt til at modtages af Stor-Hertugen der skal være mig meget naadig, jeg er nok tilsagt i Dag for at kunne komme med imorgen til Hofconcert. Hils Deres Kone, Børnene, Mad Thyberg, Fader og Søstre, Jonna, Stampe etc.– Deres broderlige

H. C. Andersen.

[I Margen:

] Louise og Lind faae snart Brev.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost