Dato: 13. november 1845
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

154. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn Torsdag 13 Novbr. 1845.

Kjære Ven. Jeg havde allerede tænkt paa at skrive Dem til, da jeg idag fik Deres Brev, hvoraf jeg seer, at De har maattet bide i den sure Gravenstener. Jeg skriver ikke til Gravensteen, da jeg fik Deres Brev idag Torsdag, og altsaa først kan skrive paa Løverdag; dette Brev vil altsaa nok først om Tirsdagen komme til Hamborg. Jeg har besørget Brevet til P. L. Møller. Skal jeg ikke melde Dem ud af Fiirskillingsselskabet, jeg har meldt Dem ud af Musikforeningen; thi hvortil disse extraordinaire Udgifter? Grethe Sommer har sendt, bestemt til Dem, en Udskrift af London Literary Gazette, som lyder saaledes om O. T. og only a fiddler. »Dette er et af de interessanteste Værker som i en Række af Aar har forladt Pressen; dets Skildring af det danske Liv er naturlig og beundringsværdig, dets Skildring i af Scenen hvor det foregaaer er sand og træffende, dets udmærkede Fremstilling af Børn og Børns Tanker, dets Naivitet og livlige Sp[r]og, dets Verdenskundskab (?) og Indbildningskraft, kort Alt er sat saa klart i Lyset for os og besidder en saadan Ynde, at vi ikke tage i Betænkning at sige, at dette er en Bog, som vil tiltale enhver Klasse af Læsere og fortjener Plads blandt de meest udmærkede romantiske Værker, som nogensinde er fremkommet.« Skidt oversat af mig, men godt meent.

Paa Musikforeningens sidste Concert sad jeg, til Ingeborgs og Louises: store Fornøielse ved Siden af »den berømte Reisende Kohl«.–Holsts »Kun tyve Aar« slæber sig bestandigt hen uden at kunne falde igjennem, til Corinths Beleiring er aldeles tomt, paa Løverdag gives »Aagerkarl og Sanger« med Musik af Rung. Jette saae den nye Barselstue første Gang i Løverdags og morede sig kosteligt.

Igaar Morges begyndte Actietegningen til Carstensens Casino, og idag er den allerede sluttet til et Beløb af 200000 Rdl.

Hr. Rasmussen er uddeelt og vil begyndes paa, saasnart det paa nogen Maade kanskee, sige[r] Fader; Liden Kirsten er ogsaa paa Farten; naar jeg hører nærmere derom, skal jeg meddele det.

Jette, og alle Mennesker hilse umaadeligt. Det gjør mig ondt, at jeg ikke har meer at meddele Dem idag.

Kbhvn. 15 Novbr. 1845.

Deres Ven

Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost