Dato: 28. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

152. Til E. Collin.

Pengesager.

De modtager herved i rede Penge.................................. 50 Rdlr

ved Juletid faaer De hos Reitzel for nyt Oplag af Eventyr........ 50

– i Sparekassen har jeg............................................ 300

– Ved Nytaar vil De hæve forud af min Gage for to Qvartaler........ 300

.....................altsaa 700 Rdlr. i rede Penge.

Fra Theatret faar De

a) efter Opførelsen af Liden Kirsten Syngestykke.

b) – Nøkken, Opera

c) – det –

d) – Honorar, som i Saissonen tilfalde mig for de forskjellige af mine opførte Stykker.

Endvidere overdrages Dem en Ring, (jeg fik den paa Føhr af Dron­ningen) men den sælges kun naar de forskjellige Honorarer fra Theatret blive temmelige tynde.

Efter første Juli 1846 hæves for det Aar Resten af mine kongelige Penge

– altsaa endnu................................................................. 300 Rdlr.

H.C.Andersen.

I Breve skal jeg betids opgive Dem hvor mange Penge jeg ønsker og til hvilke Byer Creditiverne stiles; døer jeg ude har De Ret over den sam­lede Udgave af mine Skrifter.

H.C.Andersen.

Kjøbenh: den 28 Oct 1845.

Min Ven, Justitsraad E. Collin overdrager jeg herved, under denne min Reise i Udlandet, Fuldmagt til paa ethvert Sted og i ethvert Tilfælde, hvor min Nærværelse og Bestemmelse gjøres nødvendig, at handle paa, mine Vegne, samt at hæve de Pengesumme, som i denne Fraværelse tilfalde mig.

H.C.Andersen.

Kjøbenhavn den 28 October 1845.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost