Dato: 22. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

[1845, efter 22. Okt.]

Kjære Ven!

De veed Jenny Lind har nylig været i Kjøbenhavn og fortryllet Alle ved sin Sang, sit Sjæl, sin elskelige Personlighed. 0ehlenschlægers Digt til hende kjender De vel, han gjør hende til sin tragiske Musa. Der regnede Blomster og Digte ned om hende; af mig fik hun ingen, hun forekom mig for nær til at jeg for Verden kunde synge høit om hende; forstaae mig ret, jeg holder af Jenny Lind, som var jeg hendes Broder, vi have i et Par Aar kjendt hinanden, skrev hinanden til og jeg seer op til hendes rene rige Sjæl, som til noget helligt. Hun er mig en kjærlig Søster, og saaledes fik hun i Aviserne ingen Digte af mig. Alt dette til Deres Efterretning, men ikke til Andres. Dog har hun faaet et Digt af mig, eet jeg nedskrev i hendes Album, synes De om det, maa De gjerne og med Tak til oversætte det med den Overskrift:


I Jenny Linds Album.


Folkesangen har en Verden inde,

Du har kaldt den frem til Liv paa ny,

Sangens Musa kom, en nordisk Qvinde,

Snillet selv og dog, som Barnet bly!


Selv Du ei Din egen Ynde kjender:

Sjælens Reenhed ubevidst udtalt,

Hellig for din Kunst dit Hjerte brænder,

Gud er dig dog Stjernen over Alt!


I Krystal skal Nectar-Drikken bydes,

Norden har ved Dig een Stjerne meer,

Ved din Sang vi luttres, røres frydes,

Gud med Dig! - Hans bedste Villie skeer!


H.C.Andersen


"An Heinrich Zeise gerichtet

Tekst fra: H.C. Andersens Hus