Dato: 2. juli 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

15. Fra E. Collin.

Kjøbenhavn d. 2. Julii 1830

Halvsøvnig sidder jeg her og laver mig til at skrive Dem til, saa at jeg frygter for, at det vil blive et grumme kjedeligt Brev. De spørger mig om jeg synes De skal tage fat paa Romanen eller den paatænkte Poesiesamling; jeg vil raade til det Sidste, saavel med Hensyn til Oeconomien, som Tiden og den literaire Ære. Romanen antager jeg nemlig, at De maa betragte nu som et Arbeide, der ikke kræver den bestemte gode Disposition, som De formodentlig nu er i, d. e. De har jo Planen færdig, og saa godt som hele Romanen i Hovedet; hvis De derfor til en Tid finder Dem vel oplagt til et andet Arbeide, da troer jeg at De bør gribe Leiligheden. – Desuden vilde De vist ikke kunne faae udrettet noget Væsenligt i Romanen ved Deres Hjemkomst, naar der med Alvor skal tænkes paa den academiske Afhandling; De seer, jeg snakker altid om denne; men jeg sætter ogsaa særdeles megen Priis paa et godt Udfald af dette Foretagende.

De Digte, som De har tilstillet mig, har jeg idag strax været med hos Heiberg; han har i nogen Tid været syg, men er nu i Bedring; han fik ikke Tid at læse dem, mens jeg var der; han bad mig ret meget at hilse Dem.

Hvis De agter (og kan faae Tid dertil) at giøre Excursioner i Omegnen, da gjør endelig først og fremmest en til Hofmansgave; De veed ikke hvilke fortræffeige og elskværdige Mennesker Beboerne ere. – De kalder dem Bang i Deres sidste Brev til mig, men Familien hedder Hofman. Naar De kommer der, maa en af Deres første Forretninger være at bringe tusende Hilsener fra mig; jeg elsker det Sted, som om det var mit Hjem; og at dette kun kan være for Beboernes Skyld, ikke for Egnens Skjønhed, vil De selv snart overbevise Dem om....

Paa Hjemveien tager De maaskee over Nørager. Ida Bang er endnu stedse syg.

Da Schillers Røvere blev sidst opført her, fik man et nyt Exempel paa Nielsens Naragtighed; han spilte nemlig Carl Moor; i et Værelse (bestemmer Stykket) staaer Carl Moors Buste; og der havde Nielsen sat sin egen Buste, nylig forfærdiget af Simonsen; jeg veed ikke om De erindrer det kolosale Studehoved fra Udstillingen. –

Fra Jette og Christian Wulff er for nylig kommet Brev fra Dresden; der agte de at opholde sig i lang Tid. – Hvis De ønsker det, skal jeg bede Frue Wulff at skrive til Chr. W., at han skal høre sig (saa smaat) for hos Tieck, om denne har faaet Fodreisen og hans Mening derom.

Nu lev vel, kjære Andersen. –

Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost