Dato: 22. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

[På skrå over første linier:]

Til

Frøken Jonna Drewsen!

Bregentved de 22 J[uni] 1845

Kjære Jonna!

Et lille Brev flyver her til Dig, et lille, men det er ikke Mængde eller Længde der gjør det, jeg indsvøber her i dette Papir de hjerteligste Hilsner de kjærligste Tanker til Dig; jeg sender dig venlige Hilsner fra Madams Paaps og lignende fra Komtesse Marie og Julie, de have alle tre talt tidt og meget om dig i disse Dage og Marie siger at du er indviteret her ud, at Du har lovet at komme og de vente Dig! Jeg troer virkelig at du vil føle dig meget hyggelig herude og jeg synes at Du skulde modtage det, idet mindste for en 5 a 6 Dage; selv har Du sagt mig at Du kunde komme ud med Excellensen, det var jo en fortræffelig Leilighed, jeg er vis paa at Du vil more dig godt i Madams Paaps, Maries og Julies Omgivning. Grevinden taler særdeles venlig om Dig, som en smuk, klog og fortræffelig Pige. Skade for mig, der nu reiser i Overmorgen, at jeg / ikke træffer sammen med Dig, det havde været saa moersomt. - Jeg tænker saa tidt paa Dig og paa Eder Alle hjemme. Igaar læste jeg høit for Grevinden og Datteren herude Trydes smukke Tale over din Bedstemoder. Grevinden spurgte mig meget om hende og om det kjære Hjem. Hils Henrik*, jeg skrev ham til fra Nysø - faaer jeg Brev fra Dig kjære Jonna? Du har vel seet noget af Kongestadsen? Du seer vel ogsaa Studenternes Ankomst de vaiende Faner og de fornøiede Ansigter. Hils din Moder, din Fader og alle Brødrene. "Lille Viggo synger stadig herude. Roserne begynde at blomstre, Jordbærrene at modnes; Græsset er grønt og blødt! Kom ud, see, smag og sæt Dig ned! bring den gode Jomfrue Lassen min venlige Hilsen, og send mig ved Leilighed en lignende, dersom du er karrig paa Brev! din gamle Ven H. C. Andersen.

[*tilføjet ved "Henrik" langs kanten:]

Igaar efterat have skrevet dette Brev fik jeg et kjærligt et fra ham det var gaet fra Nysø over Kjøbenhavn og Ringsted til mig.

[den gamle Fru Henriette Collin blev begravet 26.5.1845, provst Trydes tale blev trykt den følgende måned]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 52-53)