Dato: 19. juli 1845
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

150. Fra E. Collin.

[19/7 1845]

Kjære Ven !

Jeg synes, at jeg dog ogsaa engang skulde skrive til Dem, især da jeg nu har faaet et Brev fra Dem; dette Brev er dog egentlig ikke af dem, man kan svare paa, undtagen: at jeg nok skal besørge Present til Louises Geburtsdag d. 3die August, og ligeledes til Ingeborgs, hvis De ikke til den Tid er her igjen, thi den er først d. 23de August. Jeg er aldeles ikke bekjendt med Deres Reiseplans Udstrækning i Tid og Rum; maaskee har De ingen Plan, og det er egentlig det rigtigste; thi De er jo en fri Mand og behøver ikke at binde Dem selv ved faste Planer i den Henseende. Jette Boye, nu Petersen, er her da i denne Tid; hun er blevet noget mager, men er forresten den samme, naturligviis noget mindre vild, men ligesaa elskværdig som før. Hun har sin lille Pige med, som er et af de sødeste Børn man kan see. Stella Boye reiser hjem til Norge ved denne Maaneds Udgang. Theodor er bestandig meget beskjæftiget paa Fødselsstiftelsen. Louise og Lind ligge paa Landet paa Rungsted; hidtil har dette Ophold ikke været videre heldigt, thi Louise blev strax syg, og var sengeliggende i 8 Dage, men er nu rask. Gottlieb og Ingeborg etc. ere i Byen. Fader – som forresten flittig har besøgt Rungsted – gjorde os ængstelige igaar, da han strax efter Bordet klagede over Mavesmerter og gik til Sengs; han har sovet godt i Nat og befinder sig nu bedre; jeg haaber, at det ikke har videre at betyde. Hvad bestiller De qvoad literaria? Lad mig det vide!

Jeg var i Theatret og saae Clavigo. Nei Tak, det er for antikt; Clavigos Characteer er saa fiint tegnet, at et saa grovt Væsen, som et Menneske, ikke kan udføre Skildringen deraf (allermindst Holst); Wiehe spilte fortræffeligt, de Andre jevngodt; at det ikke behagede, fandt jeg i sin Orden, men at man hyssede af Clavigo, finder jeg moersomt. Waltz har givet en Sammensuriumsforestilling, hvori gamle Zrza agerede, Albrecht spillede Gurre, og en Extract af Røverborgen blev serveret; godt Huus. Ligeledes gav Hr. Knudsen der en Vaudeville-Monolog: Stævnemødet, som totalt mishagede; den har været indsendt til Theatret, men er forkastet. – Jeg maa dog fortælle Dem den Genistreg af mig: Deres Breve pleie naturligviis at læses af Flere, Brevet til mig kom som det første efter lang Tids Ophold, Ingeborg fik det da strax og læste altsaa, at hun skal have en Present fra Dem; først ærgrede jeg mig, nu er det forbi.

Emil Hornemann har en stor Plan for: til næste Eftersommer at foretage en 3 Maaneders Reise for at lufte sig og sine Søstre, Rose, Mille og Marie, til Wien, Venedig, Mailand, Schweitz, Paris og hjem; derpaa kan kun anvendes 2000 Rd. Det vil blive noget for Dem at snakke om med ham, og hvor De for et taknemmeligt Publicum kan udvikle Dem som en routineret Reiser. Mon en saadan Reise kan gjøres for den Priis med Sparsommelighed, naar erindres, at de aldrig behøve meer end 2 Værelser?

Løverdag d. 19de Julii. Idag er det ret godt med Fader

Sluttet d. 22de. Alting vel. Lev vel!

Deres Ven

Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost