Dato: 11. juli 1845
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11te Juli 45 Nej, min kjære Andersen! saa karrig er jeg ikke paa Brev, at jeg ikke skulde kunne skrive til Dem, som jeg holder saameget af, men om De vil blive fornøiet over mit Brev er et Spørgsmaal, thi det bliver vist uendelig kjedeligt. De kan jo nok begribe, gode, lille Andersen! at jeg kunde have megen Lyst til at komme til Bregentved, da jeg ret er kommet til at holde af Moltkes og da der jo er saa smukt; men dels kan jeg ikke godt tage der uden en nærmere Indbydelse, dels nænner jeg ikke at tage herfra, hvor Familien indskrænker sig meer og meer og de Tilbageblivende følgelig kunne trænge til ethvert Lem, selv det ubetydeligste, selv mig. De veed jo, at Linds ere paa Rungsted, at Justine har været hos Tante imedens hun var syg og Stella snart reiser: dette gjør jo Livet noget ensformigt, især da Caffegjæsterne ere aftagne betydeligt. Nu er Jette Petersen da kommet, kommet i al sin Elskværdighed og Ynde og med sin søde, lille Pige, der er ret et Barn De vil holde af, thi hun /er altid venlig og skriger aldrig; men De er vel et saadant Afskum, at De ikke kommer hjem inden hun reiser, ja De er rigtignok en rar En! Jeg troer ikke, at De i mit hele liv en eneste Gang har været hjemme til min Geburtsdag, det er dog skjændigt; De kan kun gjøre Deres Uret god igjen ved at skrive mig et pænt lille Vers, som arriverer den 22de, saa meget kunde Deres Musa dog gjerne gjøre for mig, som den har kjendt saa længe og holdt saameget af; jeg bliver ond, hvis jeg intet Vers faaer, ja jeg seer nok, at De smiler og siger: "Barn!", aa nei! Ikke saa meget som De troer! Hattemager Walther er gaaet som De vel veed og blev ledsaget første Gang af en Pibe, anden Gang af Bifald; Publicum lader til at have en god Smag thi det samme Pubilcum, der næsten river Huset ned af Bifaldsraab for den flove Jfr. Nielsen, vover at aabne Munden til Hys vor "Clavigo",/ ja, jeg troer, at jeg var i Göthes Sted, saa maatte et saadant Publicum heller hysse af mig end jeg vilde dele deres Bifald med en Jfr. Nielsen, men chacun son gout. H. P. Holst havde den Sorg at see "Venusbjerget" styrte sammen og blive til en Dal, ak, ja, so gehts in der Welt! han er Pebersvend i denne Tid, thi baade Knoppen og Rosen blomstrer i Fyen. Det var maaskee bedst for alle Parter om det vedblev at være saaledes. - "Ulla skal paa Bal" er en net lille Situation med udvalgte Musiknummere, men den gjør ikke videre Sensation. De seer da at Weltz skal lave Deres "Gurre" til sine Aftenunderholdninger. Har De læst Deres Biographie i Album? synes De ikke den er godt skrevet? jeg synes den er baade smukt opfattet og interessant fremstillet, men skulde ikke Deres Biographie blive interessant, hvis skulde da være? Onkel Edvard skriver ikke, da baade Bedstefader og jeg skriver; men De vilde nok helst være fri for mit Skriveri, thi det er da saa kjedeligt som vel Noget, derfor bliver De vist ogsaa glad, kjære Ven! naar De hører at jeg nu siger "stop" og blot beder Dem erindre Verset til

Deres altid trofaste

Tekst fra: H.C. Andersens Hus