Dato: 23. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

142. Til Jonas Collin. Bregentved den 23 Juni 1845.

Min kjære faderlige Ven !

Igaar da jeg kom fra Kirke fandt jeg en heel Pakke Breve til mig, Brev fra Dem, fra Henrik Stampe, fra Jenny Lind o s v; jeg blev saa lyksalig, jeg slugte dem allesammen, mine Kinder ordenligt brændte. Jeg iler nu med at besvare et Par af disse og maa ile, da her er en god Leilighed til Byen, Mdms Paap har bestemt at tage ind i Dag og vil besørge min hele Post; jeg kommer nu ogsaa til at plage Dem lidt med denne. Først og fremmest er her et tykt Brev til P. L. Møller; han har for Pantheon skrevet min Biographie og været saa venlig før den kom ud, at sende mig Correctur-Arket til Gjennemlæsning, men med det Forlangende at faae det uopholdeligt tilbage, efter som mit Portræt og Biographien skal ud. I denne var et og andet at bemærke; jeg har nu strax besørget denne Sag og beder Dem meget om Brevet til ham – hvori Correcturen ligger, snarest mueligt maa komme i hans Hænder. I Brevet jeg fik fra Jenny Lind, laae et Brev til Fru Bournonville, dette tillader jeg mig ogsaa her at sende Dem, jeg haaber at Bournonville er i Byen, dog det maa han jo være, da Toreadoren er bestemt at gives for de svenske Studenter.

Jeg har det velsignet og godt paa det smukke Bregentved, Grevinden og de unge Damer ere saa elskværdige og jeg lever ret ind i den smuk[ke] Skov-Natur, dog længes jeg, som aldrig før, efter Hjemmet i Amaliegaden Hils dem Allesammen saa inderligt og kjærligt fra mig. Frøken Steemann fra Walløe var her igaar, hun fortalte mig at hun havde seilet med Dem til Rungsted; jeg betragtede det som en Hilsen. – Siig Stella at hun bliver den første hjemme, som nu faaer Brev fra mig.

Imorgen, den 24 Juni, kjører jeg til Wordingborg, sover der om Natten og gaaer Dagen efter med Pakkeposten til Nykjøbing paa Falster, hvor en Vogn fra Kammerherre Clasens venter mig, jeg bliver der til den følgende Tirsdag og gaaer da fra Falster med Dampskibet til Fyen, tør jeg derfor bede Dem at sende de næste Breve til Nyborg post restante. Hils den kjære, velsignede Fru Drevsen, Eduard, Gottlieb min gode Theodor. Lev glad og vel, min inderlig elskede Fader, Dem jeg beder Gud bevare kjærligt for os!

Deres sønlig hengivne,

H. C Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter