Dato: 2. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Nysø den anden Juni 1845.

Min faderlige Ven,

Jeg har nu sovet her en Nat, er i Ro paa mit Værelse og den eneste Gjæst paa Nysø; Baronen og Baronessen toge begge meget hjerteligt mod mig og udenfor er Alt saa velsignet Grønt, jeg føler mig ret hyggelig, men min Tanke er og har siden Afreisen været saa levende i Hjemmet, jeg har i de sidste Dage erkjendt hvor fast jeg er voxet i Familien, følt, hvad der gjør mig stolt i god Betydning, at jeg er Søn i Deres Kreds. At De med de andre Børn kaldte mig hjem hiin Søndag Nat, at jeg i een af de alvorligste Timer blev stillet mellem Deres har, om ikke allerede tusinde tidligere Beviser tydede derpaa, fyldt mig med Lykke og med Erkjendelse! jeg føler mig underligt bevæget derved, gid jeg kunde udtale det, vise det, at jeg elsker Dem, elsker Dem med en Søns hele Sjæl, o Gud lad mig beholde Dem længe, lad os Alle leve lang Tid med Dem, jeg vil blive rystet, fortvivlet, om De gaaer bort før jeg. Min Tanke er saa levende hjemme hos alle Deres, jeg frygter at jeg, ved næste Gang at flyve til Udlandet første Gang vil lide ret af Hjemvee, thi i de sidste Dage, just i dette Aar hvor saa meget Held tilstrømmer mig, har jeg faaet Forvisning om at jeg har et Hjem. - Gid De maa faae ret Ære og Glæde af mig; De kan troe, hvergang fra fremmet Land jeg hører om at jeg bliver kjendt og afholdt, som Digter, har det meest fyldt mig - "Ham vil det glæde!" - Bliv ikke vred at jeg, ved Afreisen sendte Dem det unge Menneske, som tyede til mig og hvem jeg ikke kjender, men jeg vidste øieblikkelig intet andet end sende Dem hans Brev og lade ham selv komme til Dem, Bindesbøl, der har, troer jeg været hans Lærer, giver vel de bedste Oplysninger. Før min Afreise fik jeg seent om Aftenen fra Bærentsen et Par Aftryk af mit Portræt til "Pantheon", jeg sendte disse til Eduard, tillige med to Breve, det ene, som Danquart lovede at besørge, skulde til London, det andet, maatte, ufrankeret, tilligemed et Exemplar af mit Portræt sendes med Pakkepost til Haag i Holland; jeg vil haabe at mit Bud har bragt Eduard begge og da er jeg sikker nok paa at han besørger dem videre; men endnu et Andragende til ham har jeg, som jeg beder Dem lade ham læse her i Brevet. Otto Specter har forleden skrevet mig til, at han efter en Daguerreotyp skulde gjøre mit Billede, men at Daguerreotyppen var saa udvidsket at han ønskede heller at faae fra mig et Portræt i Steentryk, snarest mueligt; jeg lovede ham da, at saasnart jeg fik det fra Bærentsen, vilde jeg sende ham et Exemplar; derfor beder jeg nu den kjære Eduard, om han vil tage et Exemplar og lægge mellem to Stykker stift Papir og skrive derpaa fra H. C. Andersen, og da sende med Pakkeposten ufrankeret dette Portræt til "den berømte Otto Specter i Hamborg". Jeg skriver snart Eduard til, men jeg vilde dog ikke udsætte det til den Tid med at bede ham om denne Tjeneste, da Specter derved des tidligere faaer Portrættet. - Baronesse Stampe har strax i Dag begyndt at læse Fransk og Engelsk med mig og jeg har ogsaa taget derimod, da jeg inderlig trænger der til og om jeg ogsaa kun lærer lidt - Smuler ere ogsaa Brød. Bring dem nu Alle de kjærligste, de hjerteligste Hilsener; Lind og Louise fik jeg ikke engang sagt Lev vel, de vare borte da jeg vilde gjøre min Vesit. - At jeg uhyre længes efter at høre lidt fra Hjemmet indseer De nok; i Løbet af denne Uge kommer der vel Brev til mig, jeg haaber det. Gid jeg maa høre at De og Alle hjemme ere raske og tilfredse. Lev vel inderligt lev vel!

Deres sønlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus