Dato: 12. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 114. Fra H. C. Andersen.

Kjøbenhavn den 12 Marts [c: Mai] 1845

ude i Amaliegaden paa Broderens Pult!1682)

La straniera!1683)

saaledes maa jeg vel benævne Dem, med Hensyn til Deres Tanker for mig! hvad skal dog det betyde, i over et Aar har jeg ikke faaet et Brev fra Dem! to Gange har jeg skrevet, tusind Gange har jeg sukket efter Svar, ikke engang en lille Sæddel er kommet til mig. Deres Broder siger fra Dem noget om »Fyrster og Konger der ere gledne imellem os«, ja det er en god Støvle! - Jeg maa sige Dem at jeg længes særdeles efter Dem, at jeg er istand til at banke en Dag paa Deres Dør, naar De mindst venter det! - Jeg har i det sidste Aar været i det bedste Humeur, der er kommet Ro i Sindet, jeg har faaet Greb paa at tage Verden, som den er, jeg har Erkjendelse nok i Hjemmet, og i Udlandet voxer den mere, end jeg maa­skee fortjener. De har vist engelske Aviser1684) f Ex Morn: Cron: eller Skrif­tet Atheneum og har seet hvilken Lykke min Improvisator gjør hos Enge­lænderne, hvor fortræffelig den er oversat og hvilken mærkelig høi Plads de indrømmer Forfatteren; samme Bog er nu ogsaa udkommet paa Rus­sisk.1685) Dog nok her om! Wilken Hornemann1686) har fortalt mig hvor smukt De levede, hvor behageligt et Huus det ONeilske var og hvor smuk Maria da Gloria1687) er fremfor tusinde Andre! Jeg maa sandelig over at forelske mig, De maa imidlertid ikke sige hende at jeg er en gammel Cavaleer! - Jeg reiser i Sommer til Holsteen,1688) kommer hjem i September og gaaer da til Tydskland i November; der bliver jeg hele Vinteren og ville mine Finantser tillade det, da tager jeg til Spanien i Marts eller April,1689) jeg har Lyst at besøge Valenzia og Granada, kommer jeg da, som rimeligt er til Cadiz, saa er jeg kun to Dage fra Lissabon og - saa banker mit Hjerte forstærkt til at ikke min Haand skulde banke paa Deres Dør! Vil De for­berede Vedkommende paa min Skikkelse. Mueligt bliver der ikke noget af, og jeg maa nøies med at see Rom for tredie Gang, men ud vil jeg! ­Igaar kom Øehlenschlæger,1690) jeg har alt i Dag talt med ham, han var meget velsignet. - Herz har skrevet et nyt Drama: Kong Renés Datter,1691) som er fortræffeligt, det er en Rose der dufter af Poesie og er blød og afrundet, som Skjønheds Blomsten. Overskou har givet et Lystspil »Pak« hvori de nyboderske Scener ere meget interessante, Stykket selv har han dediceret »den faste Stok i Nyboder«, en tredie Nyhed, en Bagga­tel: »Den ny Barselstue«,1693) er frisk og moersom, men har efter sit Værd faaet for meget Bifald. Nu maa jeg slutte, hils Brødrene O Neil og skriv nu snart til Deres egen danske Broder

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling