Dato: 18. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: dansk.

Kjøbenh. 18. April 1845.

Min kjære Ven!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev og for de fortræffeligt oversatte Digte, jeg fandt Oversættelsen saa smuk at jeg syntes De næsten havde anvendt for megen Omhu for just disse Vers! De har jo snart en heel Samling, i det mindste kan der nu blive et heelt Bind paa Tydsk af mine Digte, naar man tager hvad De, Chamisso, Thomsen, Gaudy og Bendix have givet. Digterskibet finder jeg i Særdeleshed, herligt gjengivet, kun beklager jeg at Slutningen deri, fra mig af, er saa ganske skrevet i en halvsygelig Ungdoms Stemning, nu vilde jeg have udaandet det anderledes. De har fuldkommen Ret med hvad De skriver om "Lykkens Blomst" med Hensyn til at oversætte den for et tydsk Theater, Ewald vil ikke kunne blive forstaaet, det hele vil tabe sin Virkning. Men jeg haaber vel engang at kunne bringe Dem et dramatisk Arbejde, der, naar De tager Dem deraf, vi begge i Udlandet kunne faae Glæde af. Det synes som en Lykke-Stjerne er over mine Skrifter, den ene Oversættelse følger efter den anden; af engelske A viser seer jeg at Improvisatoren er blevet særdeles smukt oversat og optaget med stort Bifald, alle Bladenetale godt om denne Bog, paa Tydsk, Svensk og Hollandsk er den tidligere blevet oversat og iaar, hører jeg, er den ogsaa udkommet paa Russisk. Jeg er meget glad derover, Sligt giver Mod og om jeg kan sige det, fromt Sind. Naar Lykken kommer flyver min Tanke altid til Gud og jeg føler en Angest for at miste hans Beskyttelse. - Paa min nye Roman har jeg i den sidste Tid slet ikke skrevet, min Tanke har været andet Steds, jeg har leveret Componister to smaa Syngestykke Texter og skrevet nogle flere Eventyr og De begriber da nok at man ikke kan tænke paa en Roman, dog det gaaer den, ligesom min Ahasverus, der slet ikke er opgivet, at de som andre Børn voxe medens de sove; jeg begynder igjen paa deres Udvikling; Imidlertid har jeg i Dag skrevet til Kittler at han slet ikke før Nytaar maa tænke paa Manuskript til Romanen, dette skal han imidlertid sikkert faae nogle Maaneder forud før den danske Boghandler. Med de nylig skrevne Eventyr bliver det derimod ikke Tilfældet, jeg har, da Reitzel meget ønskede det, maatte give ham 5, som ere trykte og i disse Dage udkomne, De faar dette Hefte med Brevet her, det danner i Forening med de tidligere to Hefter et Bind, som nu Reitzel kan lade udkomme smukt indbundet og tage sig ud, som en Samling. De faaer disse strax og tager vel fat paa Oversættelsen; jeg skal om en tre Uger sende Dem i Manuskript et Par til, det vil saaledes nok kunde danne et Bind, som det Petit besørgede især dersom Kittler vilde lade min Biographie staae fori, dog beder jeg Dem indstændig, hvilket jeg ogsaa har skrevet til Hr. Kittler, at jeg i det Tilfælde da først maa læse Biographien, da jeg frygter særdeles for at der er mange Smagløsheder og ganske mod min Personlighed stridende Bursche-Udtryk, jeg slutter fra de Forandringer, som Petit har gjort i min Skizze Thorvaldsen og især i Eventyrene. Er Kittler ikke for at Biographien kommer foran Eventyrene, da mener jeg det er bedst at den gjemmes til den ny Roman eller hvad jeg tidligere har skrevet om sætter den foran lmprovisatoren. Dette Bind "neue Mahrchen" kan altsaa komme til at indeholde

Grantræet.

Sneedronningen.

Den onde Første (skal De faae i Manuscript)

Elverhøi.

De røde Skoe.

Springfyrene.

Skorstensfeieren og Hyrdinden.

Holger Danske.

Klokken (Manuskript).

Hyldemoer.

De sætter dem selv i den Orden De vil; - hvorvidt det gaaer an at optage ældre, som ikke staae i den petitske Udgave, veed jeg ikke, men kan det skee, da foreslaaer jeg Tomelise og Den lille Havfrue. Jeg kan desuden sende Dem eet Eventyr endnu og det utrykt. -

Deres Brev-Pakke til Ørsted blev strax besørget, jeg fortalte ham hvor smukt De havde oversat mine Digte og naar vi næste Gang mødes i hans Huus, læse vi dem sammen. Glæd mig snart med Brev og siig mig da hvilket af de nye tilsendte Eventyr der behager Dem meest. Elverhøi sætter jeg høiest, skjønt dette mere er en Slags Fyrværkerie end et egentlig Eventyr, et saadant, ganske i den gamle Aand, er nok derimod "De røde Skoe". - Springfyrene er kun et morsomt Indfald; Skorstensfeieren og Hyrdinden viser Dem mit gode Humeur og Holger Danske - ja, det er nok egentligt, kun for Danske, dog saameget Poesie er der vel deri, at poetiske Gemytter ville betragte det som et Digt, der kan bindes med i Krandsen.

To nye Stykker gjør stor Lykke paa vor Scene, eet originalt Lystspil "Den nye Barselstue", der er meget lunefuldt og som Folk vil kjende alle muelige Personer i, noget jeg dog ikke troer at den anonyme Forfatter har forsøgt at give, det andet, et yndigt poetisk Drama Kong Renes Datter, ogsaa af en Anonym; (i forgaars gav Hertz sig tilkjende, som Forfatter; det er frisk og rundet som en Rose og har hele dens poetiske Duft. Paa Tirsdag kommer atter et originalt Lystspil "Pak" af Overskou og i Ugen derpaa endnu eet af en Anonym, betitlet: Et Eventyr i Fastelavn, saa at De seer at den danske Skueplads i denne Tid er meget riig paa originale Arbeider. - P. L. Møller bragte jeg selv Deres smukke Oversættelser og han følte sig glad og smigret over at De havde taget Dem af et af hans Digte, han bad mig foreløbig bringe Dem sin Tak og vil rimeligvis selv i Sommer søge Dem op i Altona naar han gaaer lidt til Nordtydskland. Bring Deres Fader min venligste Hilsen og ligesaa Hr. Dr. Wienbarg, dersom det kan være af Interesse for "Kritische Blätter", skal jeg gjerne sende Dem nogle litteraire og Kunst Nyheder skriv (om) dem og om det inteligente her i Foraarslivet. Udstillingen iaar frembyder saaledes en Deel; smukke Arbeider er her af Thorvaldsen. De glæder mig vel snart med Brev, jeg bliver her i Byen endnu hele Mai. Da her er Plads dertil vil jeg afskrive Dem en lille Bouquet af mine mindste Digte, som Folk synes om, maaskee De giver dem tydske Klæder. Lev nu vel kjære Ven og lad mig snart høre fra Dem.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

1.

Impromptu til Thorvaldsen.

(da han paa Nysø havde fuldent i Leer Holbergs Büste, sagde Baronesse Stampe til Forfatteren siig nu Thorvaldsen noget smukt og Øieblikket gav følgende Impromptu)

"Nu Danmark skal ei have Holberg meer,

Jeg bryder Leeret, som hans Aand omtatter!"

Saa talte Døden. "Af det kolde Leer,"

Bød Thorvaldsen, "skal Holberg fødes atter."

2.

Til en ung Ægtemand.

med hans Moders Portræt foræret ham af hans Kone

Een elsked' du før mig, jeg det nok veed,

Jeg skjænker dig din første Kjærlighed

3.

I Digteren, Øehlenschlægers Album.

Paa Nordens Himmel i Stjernernes Flok,

Tycho Brahe har skrevet sit Minde,

Og Thorvaldsen hug udi Fjeldets Blok

Sit Navn, det vil aldrig forsvinde,

Du, sang af dit Hjerte og Norden har hørt

ved dig sine største Bedrifter,

Dybt Hjertets Sange har Hjerterne rørt,

Din Storhed ei Tiden henvifter.

Staaer Een i Stjernerne, Een i Steen,

I Hjerterne ve ed jeg staar ogsaa Een!

4.

Tegnér og Øehlenschlæger.

Skarpt, som et Sværd laa Øresund

Imellem Nabostrande,

En Rosengreen en Morgenstund

Forened disse Lande;

Hver Rose aanded' Poesi,

Hver Blomst var Sangens Bæger,

Hvo mægted' dette Trylleri?

Tegnér og Øehlenschlæger.

5.

Rosenknoppen.

Rosenknop saa fast og rund,

Deilig, som en Pigemund!

Jeg dig kysser, som min Brud,

Yndigst naar du springer ud;

Nok et Kys dig Læben sender,

Føl, hvor jeg brænder!

#

Jeg vil skrifte, som sig bør,

Ingen har jeg kysset før;

Ingen Pige venter mig,

Rose, jeg maa kysse dig.

Ak, du ei min Længsel kjender,

Føl, hvor jeg brænder!

#

Med hvert Kys du faaer en Sang,

Naar du da er Støv engang,

Sangen kalder dig ihu,

Ingen kyssed' mig, kun du.

Kun ved dig jeg Kysset kjender.

Føl, hvor jeg brænder!

#

Unge Piger ved min Grav,

Sige for hver Sang, jeg gav:

"Han just havde Kys fortjent!"

Herligt sagt, men lidt for seent.

Løn mig mens jeg er ilive!

Kys I mig give!

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus