Dato: 7. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 7 April 1845

Naadige Frue!

Det var mig et glædeligt Beviis paa Deres Godhed og Interesse for mig, at De sendte mig igaar den engelske Anmældelse11, Deres Naade har ret glædet mig, min hjerteligste Tak derfor, gid jeg nogensinde maa kunde vise en Slags Gjengjældelse. Det fornøier mig saa meget at min Bog er blevet godt oversat og denne vil vist aabne mine Eventyr Veien i det store Engeland, De veed at en Oversættelse er bebudet12. Ogsaa paa Russisk er iaar Improvi­satoren blevet oversat, saa at det synes, som om en god Stjerne stod over mine Skrifter. Det gjør mit Sind godt, det kaster Sol­skin i min Tanke; troe ikke, hvad mange mene, at Erkjendelse gjør en Digter forfængelig, nei den gjør ham blød og bøier ham dybere for den Aand fra hvem alle hans Sange ere en Gave.

Jeg tillader mig at lægge mine nye Eventyr13 herved, maaskee Deres Naade da ved Leilighed seer lidt i dem. Endnu engang mit Hjertes hele Tak for al Deres Mildhed mod mig, sligt skatter man hos Alle, men det har endnu noget Dybere, naar det er en Aand og et Hjerte man særdeles maa høiagte.

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost