Dato: 28. maj 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.
28 Mai 1830

Den høie Direktion for det kongelige danske Theater

Da jeg første Gang læste Gozzis herlige Eventyr "Ravnen" blev jeg svært grebet af den Tanke, at det behandlet som Opera, vilde være det rigeste Stof for en Komponist; ved moden Overvejelse er jeg blevet overbevist derom, ja, anser det endogsaa for et af de bedste Emner, der kan gives, en Mening, der, som jeg siden fandt, ganske stemmede overens med Digteren Hoffmanns, hvis Anskuelse vistnok i denne Genre tør ansees for kompetent, og som ogsaa Prof. Meisling i sin danske Oversættelse af Gozzi ziterer; jeg tillader mig her at anføre Hoffmans Ord: "Den romantiske Opera er den eneste sande, thi kun i Romantikkens Rige har Musikken sit Hjem. Dog er den romantiske Opera ikke hine usle Arbejder, hvor flaue Aander uden Aarsag og Virkning, slingre tankeløst omkring; nej, paa en antagelig Maade maa det eventyrlige føres ind i Livet, saa at vi ret følende os hjemme i dette Sælsomhedens Land, tror paa Aandernes Indvirkning og lade os roligen sætte hen i hine Situationer, der snart fylde os med Skræk, snart med en uendelig Salighed, det er den – Sandheds Tryllekraft der maa virke, ikke blotte Fekunster uden Motiv og uden Hensigt. Idet en højere Naturs Indvirkning synlig staar for Øjet, potenserer Sproget det, udtaler sig i Musik og Sang, og Handlingen selv med sine Situationer kalder frem mægtige Toner; et saadant Værk som Grundlag for en Opera er Gozzis herlige Eventyr". – I min faste Overbevisning om dette Sujets herlige fortræffelighed, og med den inderligste Kærlighed for det, talte jeg med vor unge, geniale Hartmann, der selv længe havde interesseret sig for samme Emne, og da han nu hørte Scene-Gangen i min Behandling af Stykket som Opera, bestemte han sig til at lade dette være hans første, store Komposition og overbevist om, at de høje Censorer maatte føle Interesse for dette Emne og ansee det for et saare heldigt Sujet for en Opera, har han alt begyndt paa første Act. – Jeg tager mig derfor den ærbødige Frihed at bede de høje Censorer, at De saa snart muligt ville underrette mig om deres sande Dom over min Behandling, da enhver Indvending mod Stykket fra Deres Side kun kan falde paa mig, thi Indholdet er vistnok det rigeste der nogensinde er givet en Komponist; alle Lidenskaber sættes her i Bevægelse, de mest dramatiske og musikalske Situationer afvexle, Aander stige frem i Livet, og vi føle os dragne ind i en Verden, der ved sin poetiske Sandhed forekommer os naturlig; i øvrigt trøster jeg mig ved, at der maa erindres, at Stykket her er en Opera-Text, at den altsaa kun er det Baand, hvorpaa Komponisten skal trække sine Perler, og har jeg begaaet et Misgreb, man da ikke vil forkaste mit Arbejde, men beære mig med at gjøre mig opmærksom paa de Fejl, der da kunne rettes.

Vel har vi endnu af Hr. Hartmann intet stort Arbejde for Scenen, men Alt hvad denne unge geniale Komponist har leveret os erkjendes for at være fortræffeligt, og jeg haaber, efter denne Interesse han har for Stykket, at han vil skjænke Scenen et originalt Arbejde og gjøre sit Navn endnu mere gjældende i den musikalske Verden.

Ærbødigst

A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Kladde]

Da jeg første Gang læste Gozzis herlige Eventyr Ravnen blev jeg strax grebet af den Tanke, at det behandlet som Opera, vilde være rigeste Sujet for en Komponist; ved modnere Overvejelse er jeg bleven overbeviist derom, ja anseer den for et af de bedste Æmner, der kan gives, en Mening, [overstr: som vistnk ikke saa let kan miskendes] der, som jeg siden fandt, ganske stemmede overens med Digteren Hoffmanns, hvis Anskuelse vistnok i denne Genre tør ansees for kompetent, og som ogsaa Prof. Meisling i sin danske Oversættelse af Gozzi ziterer, jeg tillader mig her at anføre Hoffmans Ord: "den romantiske Opera er den eneste sande, thi kun i Romantikkens Rige har Musikken sit Hjem. Dog er den romantiske Opera ikke hine usle Arbejder, hvor flaue Aander uden Aarsag og Virkning slingre tankeløse omkring; og Under hyppes paa Under for at interesere; nei, paa en antagelig Maade maa det Eventyrlige [overstreget: Syn] føres ind i Livet, saa, at vi, ret følende os hjemme i dette Sælsomhedens Land tro paa Aandernes Indvirkning og lade os roligen / sætte hen i hine Situationer, der snart fylde os med Skræk, snart med en uendelig Salighed. Det er den poetiske Sandheds Tryllekraft der maa virke, ikke ved blotte Feekunster uden Motiv og uden Hensigt. Idet en højere Naturs Indvirkning synlig skeer for vort Øie, potenzerer Sproget sig, [overstr: der ligesom] det udtaler sig i Musik og Sang, og Handlingen selv med sine {overstreget: mægtige Ton] Situationer stræber frem i mægtige Toner; et saadant Værk som Grundlag for en Opera er Gozzis herlige Eventyr". –

I min faste Overbevisning [overstr: at] om dette herlige Sujets Fortræffelighed og den inderligste Kærlighed for det, talte jeg med vor unge, geniale Hartmann, der selv længe havde interesseret sig for [overstr: dette] samme Æmne, og da da jeg meddelte ham Scene-Gangen i min Behandling af Stykket som Opera, [overstr: bestemte] bestemte han sig [overstreget: strax] til at lade dette være hans første, store Komposition og overbevist om, at [overstreget: Æmnet maatte] de høje Censorer maatte føle Interesse for Æmnet, og erkjende det for et saare heldigt Sujet for en Opera, har han alt begyndt paa første / Act. – Jeg tager mig derfor den ærbødige Frihed at bede de høje Censorer, saa snart det var mueligt at vide Deres Dom over min Behandling, da enhver Indvending mod Stykket fra Deres Side, ene kan falde paa mig, thi Indholdet er vistnok det rigeste der nogensinde er givet for en Komponist; alle Lidenskaber sættes her i Bevægelse, de mest dramatiske og musikalske Situationer afvexle, Aander stige frem i Livet, og vi føle os draget ind i en Verden, der ved sin poetiske Sandhed forekommer os naturlig, har jeg derfor gjort et Misgreb, haaber jeg at man ikke vil forkaste mit Arbejde, men sige Feilen; Forøvrigt trøster jeg mig ved, at der maa erindres, at Stykket her, er en Opera-Text, at den kun er det Baand, hvor paa Komponisten skal trække sine Perler. - /

Vel har vi endnu af Hr. Hartmann intet stort Arbejde for Scenen, men Alt hvad denne unge geniale Komponist har leveret os erkjendes for at være fortræffeligt, og jeg haaber, efter den Interesse han har for Stykket, at han vil skjænke Scenen et originalt Arbejde og gjøre sit Navn endnu mere gjældende i den musikalske Verden.

Ærbødigst

A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 174-75)

[Kladde]

Da jeg første Gang læste Gozzis herlige Eventyr Ravnen, blev jeg strax grebet af den Tanke, at det, behandlet som Opera, vilde være det rigeste Stof for en Komponist; ved modnere Overvejelse er jeg blevet overbeviist derom, ja anseer det endogsaa for et af de bedste Æmner, der kan gives; en Mening, der - som jeg siden fandt - ganske stemmede overens med Digteren Hoffmanns, hvis Anskuelse vistnok i denne Genre tør ansees for competent, og som ogsaa Prof. Meisling i sin danske Oversættelse af Gozzi ziterer; jeg tillader mig her at anføre Hoffmanns Ord:

"Den romantiske Opera er den eneste sande, thi kun i Romantikkens Rige har Musikken sit Hjem. - Dog er den romantiske Opera ikke hine usle Arbejder, hvor flaue Aander, uden Aarsag og Virkning, slingre tankeløse omkring; og Under hyppes paa Under for at interesere; nei, paa en antagelig Maade maa det eventyrlige føres ind i Livet, saa, at vi, ret følende os hjemme i dette Sælsomhedens Land troe paa Aandernes Indvirkning og lade os roligen sætte hen i hine Situationer, der snart fylde os med Skræk, snart / med en uendelig Salighed. Det er den poetiske Sandheds Tryllekraft der maa virke, ikke de blotte Fee-Kunster uden Motiv og uden Hensigt. I det en højere Naturs Indvirkning synlig skeer for Øiet, potenzerer Sproget sig, det udtaler sig i Musik og Sang, og Handlingen selv med sine Situationer stræber frem i mægtige Toner; et saadant Værk som Grundlag for en Opera er Gozzis herlige Eventyr". –

I min faste Overbevisning om dette herlige Sujets Fortræffelighed, og med den inderligste Kærlighed for det, talte jeg med vor unge, geniale Hartmann, der selv længe havde interesseret sig for samme Emne, og da han nu hørte Scene-Gangen i min Behandling af Stykket som Opera, bestemte han sig til, at lade dette være hans første, store Komposition, og overbevist om, at de Høje Censorer maatte føle Interesse for dette Æmne, og erkjende det for et saare heldigt Sujet for en Opera, har han alt begyndt paa første Act. – Jeg tager mig derfor den ærbødige Frihed at bede de høje Censorer, at De, saasnart mueligt, vil underrette mig om Deres ærede Dom over min Behandling, da enhver Indvending imod Stykket, fra Deres Side, ene kan falde paa mig, thi Indholdet er vistnok det rigeste der nogensinde er givet en Komponist; alle Lidenskaber sættes her i Bevægelse, de meest dramatiske og musikalske / Situationer afvexle, Aander stige frem i Livet, og vi føle os dragne ind i en Verden, der ved sin poetiske Sandhed forekommer os naturlig; iøvrig trøster jeg mig ved, at der maa erindres, at Stykket her, er en Opera-Text, at den altsaa kun er det Baand hvorpaa Komponisten skal trække sine Perler, og har jeg begaaet et Misgreb, man da ikke vil forkaste mit Arbejde, men beære mig med, at gjøre mig opmærksom paa de Feil, der da kan rettes.

Af Hr: Hartmann have vi endnu intet stort Arbeide for Scenen, men Alt hvad denne unge, geniale Komponist har leveret os, erkjendes jo for herligt, og jeg haaber, efter den Interesse han har for Stykket, han her vil skjænke vor Scene et fortræffeligt, originalt Arbejde, og gjøre sit Navn endnu mere gjældende i den musikalske Verden.

ærbødigst

Kjøbenhavn den 28 Mai 1830.

H. C. Andersen

Candidatus philosophiæ.

Til den høie Direction for det Kongelige, danske Theater.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 383-85)