Dato: 23. november 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Ludvig Møller
Sprog: dansk.

Til P. L. Møller

Kjøbenh: den 23 Nov: 1844

Kjære Møller!

Her sender jeg Dem den lille Romance De hørte forleden Aften, De skulde endnu have et Digt, men ingen af de mange jeg har seet igjennem finder jeg værdig en Plads i Deres saa vel udstyrede Bog; skulde De derfor endnu behøve et Stykke fra min Haand, da kan jeg – De vil heraf see jeg har den bedste Villie til at tjene Dem – kun tilbyde Dem at vælge selv et Parti i mit større Digt: Ahasverus, men naturligvis gjør jeg det kun naar De maa have et Nummer endnu.

De husker vel hvilke Nummer det var, som faldt bort: saa vidt jeg husker beholder De af mine lyriske Smaating: Digtet til Rückert det til Hegel, det med Thieles Folkesagn, denne Romanze De nu faaer samt "Digterens sidste Sang, vil De selv ordne dem. – Jeg tillader mig i Ugens Løb, naar jeg kommer op i Deres Verdens Deel, at aflægge mit Besøg. – Vil De benytte den Tegning af Retsch, som De saae hos mig, den smukke unge Pige, som titter frem over Masken? Kunde De ikke selv have Lyst til at gjøre et Digt derom? Retsch gav mig Billedet symbolisk paa mine Eventyr. – Fra Brøndsted11 og den ligeledes afdøde Kruse (digteren) har jeg i mit Album to smukke Digte, kunne disse have Interesse, da har De at befale!

Lev nu vel!

Jeg glæder mig altid ved at see Dem, De hører til de Mennesker, som altid i mit Livs Eventyr bringer Solskin og aandig Luftning.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus