Dato: 6. januar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Kjøb: 6/1 30

Kjære Hr. Pastor!

Maaskee beviser De mig den Fornøielse, engang ved Lei­lighed, at gjennemlæse denne lille Samling af Digte. I Eventyret vil De finde flere Naturskildringer, som jeg haaber De ikke er utilfreds med; naar jt;g til Sommer reiser gjen­nem Slagelse glæder jeg mig til at høre Deres Bemærknin­ger over min Bog; rigtignok vilde nogle Linier være mig særdeles kjære, men det tør jeg vel ikke vente? Dersom der i Bogen var et eller andet Stykke De vilde aftrykke, da staaer det Dem frit for, ligesom Intet vil være mig mere op­muntrende end om De i Deres Avis, vilde tale lidet om Bo­gen, hvorledes den behager Dem. Til min historiske Roman studerer jeg flittig og vil i Sommer, for dennes Skyld, be­søge Vesterhavet og det nordlige Jylland.13) lev vel! et glædeligt Nytaar! ­

Deres hengivne Andersen.

E. S.

Til October14) tog jeg min Examen philologicum og philo­sophicum og var saa heldig at faae laudabilis for enhver enkelt Videnskab. - _

Min Adresse er

store Kongensgade 33 - paa 3 Sal

Tekst fra: H.C. Andersens Hus