Dato: 24. september 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Oldenburg 24 September 1844

Til Jonna Drewsen.

Det var smukt af Dig at Du skrev i Din Bedstefaders Brev til mig; jeg sender Dig tusinde Haandtryk, eet af dem kan Du give Henrik i den Haand der ikke skriver til mig. . . Havde ikke Huset i Amaliegaden været og de der springe ud derfra, da var jeg blevet i Tydskland i denne Vinter, blevet hos min kiære »Erbgroszherzog«, der nu i en Grad har bedet mig blive hos sig, i en Grad af Inderlighed saa jeg ordentlig selv leed ved at sige nei. Der er saa velsignet og godt og Sachsen er et velsignet Land; man betragter mig i Weimar ikke som en Fremmed; Du skulde engang see det! - Men nu er jeg snart i Amaliegaden, bygger og boer vist Aar og Dag hos mine velsignede Bedste der! dette sidste Aar har været rigt paa [An]Erkiendelse og Lykke, gid at I nu alle maae være fornøiet med mig, gid jeg indenfor Eder maa finde en blot nogenlunde taalelig Behandling - men det gaaer vel, thi vor Herre veed, jeg nærer aldeles ingen Forhaabninger. Bare man kun vil være Mennesker; jeg veed jo nu eengang: i Europa er jeg en Digter; hiemme et ganske godt Menneske, med en Slags Talent, men skrækkelig forfængelig og kan kun der komme i syvende Geleed bag efter de Store - det er nu engang ikke anderledes og saa maae man finde sig deri! - Lidt Nar bliver der nu giort af mig naar jeg kommer hiem, for at jeg kan føle jeg hører dem til, og at de ere nogle Fandens Karle!

Hils nu Din Moder og Fader, Alle Dine Brødre og siig Tante Louise og Lind at jeg allerede længes efter en TheevandsAften ved det lille Bord; jeg faaer vel Sennop til Kjødet, Lind spørger om jeg ikke vil have en Snaps, men lille, Louise maae ind og see til Anna, som grædel - det ringer og Carl Weis kommer - jo jeg er ganske hiemme. - Jette og Eduard haaber jeg ere dog fløttet ind naar jeg kommer og Gottlieb og Gusta seer jeg med hele Ungdommen; fra dem har jeg hele denne Reise ikke hørt et Ord, de have nok sluttet sig til Henrik; i Brevskrivning staae de i Stampe. Jeg er vittig.

Din gamle Ven

H. C.A.

[korrekt transskription og datering, se: Brev]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost