Dato: 15. september 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Collin
Sprog: dansk.

132. Til Theodor Collin. Augustenborg 15 Sept 1844

Kjære Ven!

Det er iaar nu det tredie Hof jeg opholder mig ved; Weimar, Föhr, Au­gustenburg; det er virkeligt ganske moersomt og jo høist interessant at see Livet i denne Retning ; jeg føler mig meget vel og man er overalt saare elskelige mod mig. Du har vel seet de tidligere Breve til Hjemmet, veed hvor naadig Kongen og Dronningen have været mod mig; daglig var jeg ved Taffelet, hver Aften til Thee og imellem ogsaa til Frokost hos Dron­ningen; Du kan ikke tro hvor man personlig kommer til at holde af dem begge to! de ere saa naturlige og gode! - Siden vi besøgte Oland, har jeg gjort en høist interesant Tour til Amrom, Kongen tog der med nogle Enkelte paa Jagt og tillod mig at følge med, jeg seilede ud til Dampskibet i samme Baad som han, vi spiiste Frokost og saa blev der jaget i Sand­dynerne; Statholderen, Grev Rantzau fra Petersborg og to andre Herrer, sluttede jeg mig til, vi gik paa Jagt efter Udsigter og disse manglede ikke her ved det aabne Nordhav; Kongen skjød to Kaniner, fire bleve der skudte i det Hele og vi kom først hjem til Taffelet om Aftenen Klokken 8. Jeg har ogsaa nydt den Ære at gjøre Kjøretour med Herskaberne, og ved Afskeds Audiensen gav Dronningen mig en smuk Ring; næsten hver Dag talte jeg, naturligviis, med Kongen og Dronningen og de sagde at jeg i Kjøbenhavn skulde oftere see dem end før. Gid det nu blive Tilfældet, jeg stoler nu aldrig paa Lykkens Solskin; skjønt nogle Dage har jeg jo nu prøvet den;–den sidste Middag, blev afde fremmede Badegjæster Kongens og Dronningens Skaal udbragt, men denDnæste var min; Sally skal, paa tydsk, meget smukt have takket paa mine Vegne.–Nu er jeg, efter Hertugindens Indbydelse her paa Augustenborg, jeg vilde gjerne afsted næste Tirsdag, men jeg veed ei om det skeer. Vil Du vise mig den Tjeneste at leie mig Logi; seer Du, jeg vil nok boe i Hotel du Nord, men jeg vil have to Værelser, det ene maa være smukt og til Gaden, jeg har for to om Maaneden altid givet 10 Rdlr, men seer Du, kan det blive rigtigt net, saa maa Du gjerne gaae til 12, lad mig nu see Din Smag og Dit Arangere Talent, fra 1 October vil jeg leie i Maanedsviis[;] kommer jeg tidligere, hvilket jeg bestemt gjør; da betaler jeg i Dage viis Maaneden ud. Jeg længes efter at see Dig, der er meget at fortælle Dig kan Du tro.

Din trofaste Ven

H. C. Andersen.

[I Marginen ef Brevets anden Side:] Dallerup har jeg naturligviis daglig levet med. Hils Bunzen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter