Dato: 18. august 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Til Jonas Colin

Glorup den 18 August 1844

Her kommer et Fiirkløver af Breve, De faaer dette Blad, de tre andre omdeles, men saaledes at Deres Datter ogJonna, hver faae sit, den Dag det er Geburtsdagen, altsaa Jonna den 22de Og Fru Drevsen den 23; det fjerde Blad, for Henrik Stampe, kommer i hans Hænder naar De seer ham.–Jeg kom da til Glorup i Tirsdags ved Middagstider og fandt mange Gjæster her, hvoriblandt Grev Henrik med sin Kone, Rabens fra Beltringe og Bellewue, i Dag vente vi Excellensens Broder fra Espe og dennes Søn, samt Enken Fru Adler fra Travendal, saa at De seer, her er ikke saa stille paa den gamle Gaard; hvad jeg imidlertid holder af paa Glorup, er den Roman har, uagtet en stor Forsamling af Fremmede; vi samles aldrig før Klokken fire om Eftermiddagen, al den øvrige Tid tumler man sig, som man selv vil; i denne kan jeg vandre om i Skovene, studere paa mit Værelse, bestille hvad jeg vil. »Lykkens Blomst« beskjæftiger mig ganske og jeg tænker at kunne snart sende Dem Stykket med de betydelige Forandringer der er gjort i det. Jeg troer rigtignok, at enhver af de Indsigelser Heiberg før gjorte, nu ere hævede, Stykket har ogsaa vundet i Klarhed, ja selv i poetisk Colorit! – Med Pakkeposten, sidst i næste Uge, vil det komme til Kjøbenhavn, jeg vil nu lade det nysskrevne ligge et Par Dage, da reenskrive og indhæfte det der i Stykket, hvor Forandringerne ere skete; De vil da sørge for at disse Enkeltheder bliver reenskrevne af samme Mand, som før havde Stykket. Dersom De da ingen Indvendinger har mod den nye Skikkelse det fremtræder i, vil De da sende det til Heiberg, som jeg ret ønsker vil være menneskelig, det vil sige, ikke i en ond Betydning; – Veiret i disse sidste Dage er nederdrægtigt ! Vandet skyller ned, man gaaer og svupper i den vaade Jord, desuagtet høstes her af alle Kræfter. Kellermann har været her paa Glorup og givet en Concert en Aften, alle Omegnens Honoratiores vare indbudne, jeg saae ved denne Leilighed Sehested-Juuls unge Kone fra Hanover, hun er blond og ret vakker.

Vil De nu bringe mine venligste og bedste Hilsener til dem Alle hjemme og tænk altid venlig paa

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

E . S . Naar forlader Lind Hovedstaden? Hvad bliver der med hans Reise i Tydskland? Hils ham og Louise. Eduard faaer Brev med: Lykkens Blomst.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter