Dato: 16. juni 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Brev nr. 301. Fra HCA til Jonas Collin.1

Hamborg 16 Juni 1844

Min trofaste, faderlige Ven!

Gud velsigne og glæde Dem for Deres kjærlige Sind mod mig! jeg vidste nok at jeg først og fremmest vilde faae Brev fra Dem. I Fredags kom jeg til Hamborg2 og min første Fart var til Posthuset, hvor jeg modtog Deres Brev3, der strax, i Forstuen blev slugt; hos Grev Holck fandt jeg siden Brev fra Jonna4, Henrik Stampe og fra Udlandet. Jeg er blevet temmelig længe paa Breitenburg, men udarbeide[de] imidlertid Thorvaldsens Biographie5, som jeg har lovet Lenz i Hamborg; denne Mand hører jeg imidlertid, jeg nok ikke kan vente mig noget Honorar af, som dog Aftalen var, ligesom for den tydske Udgave af min Biographie og mine Eventyr6; nu har han imidlertid faaet det, men Folk her i Hamborg sige at det er saa godt, som givet bort, en anden Boghandler7 har imidlertid henvendt sig til mig om at faae saa tidlig, som muelig hvad jeg senere skriver og lover et passende Honorar, nu faae vi see! - Vi have i disse Dage idelig Storm; da jeg kom i Fredags var det et saadant Veir, at da vi fra Støren kom ud i Elben, gik Bølgerne hen over Skibet og en Mængde Damer og Herrer laae elendigt søesyge; jeg derimod var aldeles rask; samme Dag indtraf her til Streits Hotel Prinds Ferdinandt med Gemalinde, under Navn af Grev von Holsteins, de gode Mennesker ville nok reise oeconomisk, men have aldeles ikke Begreb derom, en Grev Holstein med Grevinde, kunde godt komme med Kammerjomfruen og to Tjenere, men de ere en heel Skare ogsaa have de forlangt 14 Værelser[.] Major Møller8 beklagede sig for mig at havde maatte betale 112 preusiske Daler fra Hamborg med Dampskibet til Magdeburg, naa de vil nok have erfaret hvad Streit tager for en saadan heel Etage! - Reisen gaaer nok til Ballenstedt og efter otte Dage til Itzehoe og hjem; jeg raadede at gaae over Berlin og Stetin, men der blev sagt at Kongen ikke vilde have det, da jo Keiseren af Rusland9 har fordervet Alt med Drikkepenge i Berlin, for et Ophold af tre Dage gav han sidst 1000 Preusiske Thaler. - Her er en meget udmærket Skuespillerinde Mad: Glassbrenner fra Strelitz10, Manden der er Forfatter11, f Ex til "Eckensteher Nante", besøgte mig igaar og bad mig endelig see hans Kone spille og jeg gik da derhen igaar og fandt hende særdeles vakker, men ikke smuk; hun gjorde da stormende Lykke; Manden førte mig i Mellem Acten op paa Theatret til hende og vi sagde hinanden gjensidigt mange nydelige Ting; hun fortalte imidlertid at Storhertuginden i Mecklenborg Strelitz12, vilde endelig have at hun en Sommer skulde besøge Kjøbenhavn for at optræde, ja at hele det strelitzske Selskab skulde reise derhen. Mad: Glasbrenner troer jeg maa ogsaa der gjøre Lykke; jeg finder ellers hun ligner Jomf Fredstrup. Hos Freund har jeg været to Gange, han og Konen ere vel og sende mange hjertelige Hilsener; han har været saa elskværdig i at omsætte mig mit Sølv i Guld; han begyndte strax at tale om de holstensk-danske Stridigheder, som, i de Conflicter han kom, var ham ubehagelig, men da hjalp han sig med at sige at han var en født Hanoveraner. I Holsteen hvor jeg nu har været tre Uger, har jeg i denne Sag hørt meget og som oftest af meget fornuftige Holstenere, der slet ikke vare saa heftige, men Alle beklagede de den Maade Enkelte hjemme gik frem paa og derved gjorte Spalten Dag fra Dag større, de meente at Hertugdømmerne vilde have voxet fast til Danmark, men at de ved dansk Heftighed fjernedes nu, maaskee mere og mere. Jeg har sandelig, tidt følt mig ilde stemt derved og jeg kan ikke faae andet ud, end at der vistnok er Feil paa begge Sider. - Hamborg er, siden jeg var her i fjor voxet betydeligt op13, den ene prægtige Bygning tæt ved den anden og endnu arbeides der paa hele Gader. I Hotellet hvor jeg boer er saa opfyldt at jeg, for at komme til Gaden, har maatte tage Værelse oppe i femte Etage, som er en temmelig Spadseretour og vist ikke behagelig for de som gjøre mig Vesit; de puste ogsaa naar de komme ind af Døren, saa jeg skotter til Vandkaraffelen, om den er fyldt, at jeg kan stænke dem over skulde de daane. Jeg har aldrig, i Hamborg, faaet saa mange Besøg, som iaar, det er frygteligt hvor her vælter med Poeter, den ene mere entusiastisk, end den anden. Imorgen er jeg indbudt til en literair Middag14, hvor Familien for min Skyld spiser Klokken 2, da jeg har holdt fast paa at vilde af sted Klokken 4½ for at komme til Bremen; der blev spurgt mig af Familien om jeg havde Lyst til det, vilde de indvitere Bosko15, som i denne Tid fortryller Hamborgerne med sine Kunststykker; jeg tænker han kommer, bare han nu ikke gjør Kunststykker "med Vinen" ligesom Fyren i Resensenten og Dyret16, saa at vi sidde med tørre Munde. I Dag er der taget en ny Daguerreotyp af mig17, der er særdeles lykkedes; jeg blev anmodet om at sidde, da Manden gjerne vilde have min Skikkelse imellem de han opbevarer. Fra Adler18 har De vel endnu Intet at mælde mig angaaende min: "Lykkens Blomst", der ikke synes for mig at svare til Navnet. Naar De kan, da siig mig Beskeed! Med Hensyn til Breve, bliver det nok bedst, jeg nu beder Dem og Enhver hjem[me], at disse sendes til Weimar, post restante, naar De, omtrent nu om 8 Dage skriver, da vil det ikke blive saa gammelt! - Min lille, norske Veninde19, maa De, da hun jo er "den Fremmede", og jeg endnu ikke har sagt hende "Velkommen", bringe min første Hilsen; derpaa alle Kjære hjemme! Bournonvilles Ballet20 glæder jeg mig ret til! - naa, der var jo ikke glemt at anbringe Nisser21, saa fortæller Henrik Stampe mig. - Netop i det jeg skrev Ovenstaaende fik jeg Besøg af den bekjendte "Speckter"22, der endelig vilde føre mig til sin Familie, det bekjendte Huus "Perthes & Besser"23, jeg kom der ind i en stor Forsamling hvor jeg har tilbragt Aftenen særdeles smigret og hædret af en Mængde, der i det mindste vidste ganske god Beskeed med mine Skrifter; Speckter gjør Billeder til mine Eventyr24 og er opfyldt af disse; man vilde overtale mig til at forlænge mit Ophold her og daglig komme der; et ypperligt "Athenæum"25, er indrettet der i Huset og det eet af de europæisk største, men jeg reiser dog imorgen. Nu lev vel, min bedste, min kjærlige Fader.

Deres sønlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus