Dato: 19. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn den 19 April 1844

Naadige Frue

strax da De yttrede det Ønske at erholde den Digtsamling af mig hvori findes: »det døende Barn«1, sendte jeg Bud om den hos Reitzel2; først nogle Dage efter erholdt jeg Bogen, der ikke havde været heltet, men den kom med et fattigt blaat Omslag og var aldeles ikke klædt paa til at præsentere sig for Dem naadige Frue! jeg sendte Bogen tilbage og forlangte en bedre Indbindning, man maa have misforstaaet mig, der kom ingen, og ved den thorvaldsenske Begivenhed3 gled det mig ud af Tanke at minde derom.

Forleden Dag, ved at møde Deres Frøken Døttre, huskede jeg mit Løfte, jeg har nu besørget »Digtene«, men kan desværre endnu ikke medbringe dem i Dag, for imidlertid at erholde nogen Tilgivelse, sender jeg her foreløbig min Afskrift af Digtet. Det vil smigre og glæde mig særdeles om De senere vil modtage det i den trykte Bog.

I de sidste Dage har jeg lidt en Deel af Tandpine, jeg lider endnu, men tager Smerten noget af til i Aften, glæder jeg mig til, efter den venlige Indbydelse, at komme, i modsatte Tilfælde, tør jeg vel en anden Aften forsøge paa om jeg træffer Deres Naade og den hele interessante Kreds4.

ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost