Dato: 19. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Elisabeth Zahrtmann, f. Donner
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 April 1844

Naadige Frue

strax da De yttrede det Ønske at erholde den Digtsamling af mig hvori findes: det døende Barn", sendte jeg Bud om den hos Reitze1; først nogle Dage efter erholdt jeg Bogen, der ikke havde været hæftet, men den kom med et fattigt b1aat Omslag og var aldeles ik­ke klædt paa til at præsentere sig for Dem naadige Frue! jeg send­te Bogen tilbage og forlangte en bedre Indbinding, men man have misforstaaet mig, der kom ingen, og ved den thorva1dsenske Begi­venhed gled det mig ud af Tanke at minde derom.

Forleden Dag, ved at møde Deres / Frøken Døttre, huskede jeg mit Løfte, jeg har nu besørget "Digtene", men kan desværre endnu ikke medbringe dem i Dag, for imidlertid at erholde nogen Tilgi­velse, sender jeg her foreløbig min Afskrift af Digtet. Det vil smigre og glæde mig særdeles om De Senere vil modtage det i den trykte Bog.

I de sidste Dage har jeg lidt en Deel af Tandpine, jeg lider endnu, men tager Smerten noget af til i Aften, glæder jeg mig til efter den venlige Indbydelse, at komme, i modsatte Tilfælde, tør jeg vel en anden Aften forsøge paa om jeg træffer Deres Naade og den hele interessante Kreds.

ærbødigst H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm