Dato: 2. april 1844
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 110. Fra Henriette Wulff.

Lissabon d 2d April 44

At jeg i Dag1580) er opfyldt af de bedste Ønsker for Dem, gode kjære Andersen, veed De, men jeg maae dog ved et Par Ord sige Dem det, om muligt hvor meget Godt jeg ønsker Dem. Gud give Dem Deres kjæreste Ønske opfyldt, og hvorfor skulde han ikke det, naar De selv kraftigen handler dertil? Drag De til Sverrig,1581) vaav en Dyst, og De vil sikkert sejre; i det mindste synes det mig en Prøve værd! Jeg ønskede ret saa inderligt engang at see Dem lykkelig, og jeg har jo altid det friske Haab! - Deres Eventyr der ere paa Vejen til Portugal, glæder jeg mig meget til, naar jeg har læst dem skriver jeg Dem et rigtigt Brev til, til Tak for et meget rart Brev jeg nylig har modtaget, men som jo var uhyre gammelt, tænk fra Dec.! Vel har jeg modtaget et Senere, men det var kun nogle Ase scitzerede Anmærkninger, ikke Noget Rigtigt om Dem selv, som er det der meest glæder mig. Fra Jozé har jeg de venskabeligste Hilsner, han læser for anden Gang Maurerpigen i Dag, for at højtideligholde Deres Festdag; men han beder Dem selv komme hertil og til Spanien, for det er jo rigtignok ikke Spanien De har beskrevet; men kom snart , De vil da opfatte disse Lande, og som altid gjengive dem med Liv og Sandhed. Tænk alvorligen paa at komme her!! Jorge er i disse Dage i Cadix, men vi vente ham i Morgen. Foraaret her er i sin fulde Pragt, det er en Blom­ster-Overflødighed, jeg aldrig havde gjort mig idee om, det er jo nu den allerskjønneste Aarstid her, før den stærke Varme begynder. Vi drikke Deres Skaal i Dag, og i Tankerne vil vi bekrandse Dem med de friskeste Blomster; den kjære 2d April, hvor mange Errindringer vækker den ikke hos mig, hvor mange ret inderlig Vemodige, dog de skal vige for Glæden, ved Tanken om det troe Venskab, De har bevaret mig, i saa mange Aar, og der altid vil være mig saa kjært, sammenvoxet som det er, med min Barndoms og Ungdoms kjære Errindringer. Men nu Levvel kjære Ander­sen, man signalisere Dampbaaden fra Cadix, der om en Time gaaer mod Norden, og tager disse Linier med til Dem. Gid de maae finde Dem glad og rask, og undertiden venlig tænkende paa Deres, som altid hengivne

Henriette Wulff.

Deres gamle store Brev besvarer jeg i detail næste Gang.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost