Dato: 1. februar 1827
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Til Jonas Collin. Helsingøer den 1 Februari 1827.

Kjære gode Velgjører. ­

Deels for at sige, at jeg atter er i den gamle vante Gang, deels for at meddele Dem mine Characterer for Januari sender jeg i Dag disse Linier. - Tak for Deres Godhed og Venlighed imod mig de faae Dage jeg var i Byen, jeg troede ikke at jeg skulde komme til at holde mere af Dem end jeg allerede gjorte, og dog hænger Hjertet sig fastere ved Dem for hver gang jeg taler med Dem; o jeg kan ikke rigtig forklare mig, men De forstaaer mig jo nok?- Touren herned gik ret behagelig, kun var det saa graat og taaget og den optøede Snee gav hele Egnen et saa moset Udseende som en Stump af Holland. Ganske ene maatte jeg kjøre paa den store Vogn og havde da til Lykke Øhlenschlægers Wæringer og Flugten fra Klosteret, som jeg læste; strax da jeg i Aftes kom hjem, maatte jeg regne Characteerbøgerne ud, hvormed jeg ikke blev færdig før henved 12 og var da ganske søvnig og træt saa at jeg ikke kunde skrive. - Jeg har faaet Megetgodt til Hovedcharacteer og er rykket temmeligt høit op -jeg frygter for høit, thi naar de Andre vil læse, maa De kunde støde mig ned igjen. For Latinsk Stiil er Characteren ei bedre end sidst, det vil sige slet; men De skal faae min Stilebog at see naar jeg seer en Leilighed; for Hebraisk er det da langt bedre end før; jeg fik Godt og længes nu ret efter at see hvad den nye Lærer giver mig heri naar denne Maaned sluttes. For Græsk og Latin gav Rectoren mig Temmeliggodt? og hos de andre Lærere fik jeg for


Dansk Udmærketgodt.
Danske Stiile Udmærketgodt.
Geographie Udmærketgodt.
Historie Udmærketgodt.
B. Historie Udmærketgodt.
Religion Megetgodt.
Tydsk Megetgodt.
Fransk Megetgodt.
Geometri Megetgodt.
Arithmetik )Megetgodt.
Regning )
L. Grammatik Godt?
Opførsel - hos alle Lærer Udmærketgodt.

Jeg vil haabe at Deres gode Datter befinder sig nu bedre, maaskee at De hilser hende, Deres Kone og Børn fra

Deres inderlig taknemlige

Andersen.

Tiden tillader mig ikke at skrive mere.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter