Dato: 15. oktober 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

35. Til Jonas Collin.

Kjære Velgjører.

Undskyld, at jeg saa snart igjen uleiliger Dem med et Brev, men det er blevet os paalagt at skaffe os Hjorts Tydske Grammatik, samt Lu­cia:q., men i denne bliver der neppe læst mere end Somnium, og Peregri­nus, naar jeg blot kunde faa det Bind hvori de staae; Meisling siger at Steriotyp Udgaven er meget god og kan ikke koste betydelig, derfor beder jeg Dem om at skaffe mig disse; til Laans har jeg ikke kunne erholdt dem, skjønt jeg har gjort mig megen Umage, endelig maa jeg ogsaa sige at mine Støvler er itu saa at jeg i Dag har maatte sende dem til Skomageren, dog det haster ikke med dem før den 27de, naar, som De veed, Qvartalet er ude. -Bøgerne skulde jeg rigtignok bruge i næste Uge, men saa tidlig kan jeg vel neppe faa dem? - Dog jeg veed nok, at De tænker paa mig saasnart De kan! - Vær nu ikke vred for de mange Bønner jeg i Dag har maattet ueleilige Dem med, skjønt jeg kjender Deres Godhed, er mig dog Intet mere smertelig end evig og altid at bede om noget Nyt, dog jeg maa, jeg kan ikke anderledes, det være min Unskyldning. - Fru Wulff fortalte mig i et Brev, forrige Fredag, at Deres Frøken Datter holdt sit Brøllup i denne Uge og reiste derpaa - strax efter, hun er da altsaa nu borte; De hilste dog hende og hendes Hr: Mand fra mig? Nu er Skolen i sin gamle Gang og jeg vil haabe at det nye Skoleaar vil bringe bedre Characteere end det forrige og mindre Anledning til Mismod. - Meis­ling har sagt mig, at han vil og maa behandle mig med al Strenghed og bede Lærerne gjøre det samme, for at der fra Underviisningens Side kan gjøres Alt for mig; jeg føler at denne Interesse fortjener Taknemlighed og De kan være overtydet om at jeg selv vil stræbe; vel vil det ofte blive mig lidt tungt om Hjerte, dog jeg seer jo at det stedse er kun smaa Overgange, altsaa Mod, jeg vil ikke mere plage mine Venner med mit qvindagtige, kjedsommelige Væsen. Nu levvel, hils dem alle og glem ikke Deres

inderlig taknemlige

Andersen.

Helsingøer den 15 September [October] 1826.­

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter