Dato: 21. september 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

33. Til Jonas Collin.Helsingøer den 21 September 1826

Kjære Velgjører

Jeg takker Dem meget for det Tilsendte; Pengene til Slagelse kom strax derned, men jeg har endnu ikke faaet Qvitering for dem.

Eftersom jeg stedse fortæller Dem enhver lille Ubehagelighed, strax tyer til Dem naar jeg er mismodig, hvorfor skal jeg saa skjule Dem, hvad Behageligt der møder mig, hvad der gjør mig glad og lykkelig. Jeg veed nok, at jeg ret er en sjælesyg Stakkel, der strax faaer Øinene fulde af Vand, naar Vinden blæser en Smule skarp og søger Saa altid Trøst hos en Med­følende, men en lille Glæde kan strax, ikke blot, bringe Alt i Ligevægt, men endogsaa gjennemstrømme mig med Glæde og Haab. I Begyndel­sen af forrige Uge, skjændte Meisling endnu slemt paa Skolen, og jeg var ganske forknøt, men saa tænkte jeg, Manden mener det dog godt, men tænker ikke paa at just Skjænden gjør mig distrai og at jeg fortvivler over mig selv, jeg vil sige ham det. Jeg sagde ham da saa meget min Sjæletil­stand tillod og han bad mig ikke tabe Modet, da hans Strænghed ikke var for at nedkue mig, men for at jeg kunde komme vel frem ad og at vi ikke begge to skulde staa ilde i det naar de 2 Aar vare omme. De andre Dage behandlede han mig venligere paa Skolen, og jeg svarede da fornuftigere. O vil han blot blive saaledes ved, saa frygter jeg ikke! - Dog, De kan tro at jeg gik med bankende Hjerte op til Hovedexamen, (som begyndte i Onsdagmorges) meget af det jeg skal examineres i er blevet gjennemgaaet i Slagelse, her ere Lærerne anderledes, det er det første Aar jeg er i øverste Classe, Meisling var jeg bange for og her kommer saa mange Fremmede at høre paa os o.s.v. Dog op maatte jeg, og overgivende Alt til Forsynet, begyndte jeg da, men Begyndelsen, disse 2 Dage jeg har været oppe ere gaaet saa heldige at jeg er saa sjæleglad, at jeg maa fortælle Dem det, skjønt der endnu er meget tilbage og jeg jo kan være uheldig endnu, især frygter jeg for Græsk og Hebraisk, men en god Begyndelse er en herlig Baglast, Meisling er bleven meget venlig imod mig og jeg haaber atter. I Gaar og i Dag har jeg saaledes været oppe i 6 forskjellige Ting, kun den ene af disse var mindre god nemlig et Temme­liggodt for Latinsk-Grammatik. - Men for Latin Megetgodt? - Historie Megetgodt. Geometri Udmærketgodt - Aritmetik Udmærketgodt. Geographi Godt. -Jeg blev examineret i Latin i Horatz og Cicero. [I] Historie fik jeg, alle de persiske Konger fra Cyrus. Geogra­phi, Landskaberne i Sverrig og nogle af Smaastæderne. Geometri, 2 Sætninger om Figurers Ligedanhed og i Aritmetikken, Omsætningerne af geometriske og arithmetiske Forhold og Proportioner. - Nu vil jeg ret repetere, skjønt saa godt som Begyndelsen, bliver det vel ikke med de andre Ting, men De taber jo ikke Taalmodighed, med Guds Hjælp gaaer det nu nok. - Den 1ste October faaer øverste Classe Ferie for at tage ind til Byen, jeg havde ogsaa ret begyndt at glæde mig dertil, men i Forgaars sagde Meisling: Jeg synes ikke, at det var værd De denne Gang tog ind til Byen; Ferien er kun 7 Dage og i Julen kan De blive der længere, desuden tager jeg og min Kone derind og saa ønskede jeg nok De blev her, da her ellers ikke er et Mandfolk i Gaarden. - Altsaa maa jeg blive, og vil nu i dettes Sted glæde mig til Juleferien.

Vinteren kommer med raske Skridt, og jeg fryser som en Spanier og flytter mig i mit Værelse efter Solen ligesom Fluerne. - Hvorledes lever Deres kjære Kreds, De maa endelig hilse dem Alle fra mig og tillige Ma­dam Andersen, dersom De seer hende, nu lev vel! Bliv ikke kjed af mig.

Deres inderlig taknemlige

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter