Dato: 25. december 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Julemorgen Kl 1½ om Natten 1843

Kjære, velsignede Jonna!

Tak og atter Tak for Dit Brev, ja det har været mig den kjæreste, den bedste Julegave, som jeg sagde Dig det! før vi gik til Middagsbordet kom det! gid det havde indtruffet tre Timer tidligere, jeg kunde da have svaret Dig med Posten, nu gaaer denne ikke herfra før Onsdag og et Brev fra mig kommer da først Torsdag i dine Hænder, dog saalænge synes jeg Du ikke skulde vente, jeg skriver derfor i Nat, ja Klokken er slaaet eet, det er egentligt Julemorgen, da kan disse Linier gaae med Kalvevognen og komme til Dig Torsdagaften. Om saadant et Brev gaaer sikkert veed jeg ikke, dog tabes det, saa er jo Ulykken ikke saa stor, kun den at Du ikke faaer at vide at jeg har skrevet! Kan du forstaae Alt dette, jeg skriver vist ikke tydeligt nok, men Klokken er som sagt langt over Midnat, jeg har Søvn i Øinene. - Dit Brev har jeg imidlertid læst igjen, det kjære hjertelige Brev; hvor Du dog er en god, velsignet Pige, Du er meget bedre, end Du selv troer, Gud skjænke Dig i det nye Aar megen Glæde, den bedste for Dig! ja det er ikke denne almindelige Jule og Nytaarssnak, Du forstaaer dog vistnok hvor inderlig jeg holder af Dig, ingen af Din Moders Brødre kan det hjerteligere. / Du har flere Gange bebreidet mig, at jeg ikke, som tidligere, var dig venlig og god, dog det vil Du lære at erkjende i Verden, naar Du en Gang, det kan jo nok skee, trængte til min ringe, fattige Hjælp! O Gud velsigne og glæde Dig! - Men jeg skulde jo fortælle Dig noget; - Nu vel! Reisen herud begyndte i den mørke Morgen; Bille Brahe og Lieutenant Mikkelsen sad paa samme Sæde, som jeg; det blæste, de stillede da en Paraply op og bag den sad de to og spilede Kort lige til Kjøge, jeg sad ene overladt til mig selv og mine Tanker, de fløi saa vidt omkring! Alt hvad der fyldte mit Hjerte i den sidste Tid beskjæftigede mig levende, jeg var veemodig og glad - ! Det er godt at være ene med sig selv og Gud, ved hans Hjerte faaer man Trøst og Mod! Herude modtages jeg af Madms Paap Maria og Julie med venlige Spørgsmaal om Dig, de sende dig her Hilsener, Mdme Paap har lovet at lægge en lille Sæddel indeni! - Vi havde to smukke Juletræer i Aften med meget rige Presenter, i Forhold til Mængden der blev givet! jeg fik et smukt lille Skrivetøi, som man paa Reise kan / føre i sin Lomme, dernæst en opskjærerkniv af Sølv og Perlemoer, har du Lyst til den skal den være Din! En smuk Papirstrykker af hvidt Marmor, bemalet med Blomster, jeg havde skrevet mange Deviser og til denne sidste fik jeg selv et af mine

I Verden vi den tunge Viisdom faae

Ei Alt hvad trykker har just Blomster paa!

Verset duer ikke, men Tanken er dog ganske rigtig. - Min bedste Present var endelig en Bog "Deutschlands Dichter von 1873 bis 1843" hvori findes 131 Digtere. - Af de mange Deviser jeg skrev vil jeg give dig et Par.

Med Heibergs Urania

Her har du Heibergs Urania! hun er saa pyntet hun

Du veed han er en Stjerne, men her han kigger kun.

---

Med Boyes Psalmer.

Psalmen er en Svanevinge,

Som Dig til din Gud vil bringe,

Der din Smerte du bortgræde,

Der Du drikke Himlens Glæde.

Psalmen og den Stille Bøn

Er vort Livs Blomst Underskjøn,

---

Med et Gulduhr

(til Madms Paap)

Guld søger Guld! Det vil dit Hjerte finde!

Naa, det vil dikke udenfor og inde.

---

Imorgen skulle vi have Komedie, det bliver Skyggespil, en Pantomime: "De faae hinanden". Marie og Julie dandse deri. derst en Scene af Ørkenens Søn og tilsidst Scener af Barselstuen, hvori jeg har / Fru Heibergs Rolle, Damen der neier.

Overmorgen 2de Juledag er her stor Middag med Taffelmusik og hele Natten Bal. Paa Onsdag derimod Bal paa Wallø; - Du faaer rimeligviis dette Brev imorgen naar jeg sidder ved Bordet! jeg skal drikke din Skaal med Madams Paap eller alene, og da er min Tanke hos dig! min nu maa jeg allede sige Lev vel! jeg kunde sige far vel! det er saa sildigt og dog egentligt saa tidligt! det er Julemorgen. Hils din Moder, Bedsteforældrene der nede og alle mine Kjære. - Jeg længes efter dem jeg holder af! jeg kommer paa Løverdagaften! skeer det tidligt, da er jeg alt om Aftenen i Amaliegaden! Nytaarsaften har jeg lovet Fru Stampe at tilbringe hos hende, dersom jeg skulde komme til Byen, heller havde jeg jo været hos Dine Bedsteforældre, der rimeligviis gjerne saae mig, men da jeg gav Løftet var jeg uvis om jeg kom ind, nu skeer det, da Moltkes vil være Nytaarsaften i Kjøbenhavn. - Nu, jeg morer mig vel, da Hendrik Stampe er et meget godt Menneske, som jeg holder inderligt af! - Moderen har da ogsaa sine gode Sider, naar man kun veed at [langs kanten:] søge dem.! - Hils! hils! Din trofaste gamle Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 30-33)