Dato: 2. september 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

32. Til Jonas Collin.

Kjære Velgjører!

Gud velsigne Dem for Deres sidste Brev, det bragt[e] mere Rolighed i min Sjæl og Hengivenhed til Forsynet. - Jeg bebreidede mig ogsaa selv min Fremfusenhed, med strax at skrive, og skrive hvad mit Mismod ind­gav mig. Frygte kunde jeg, egentligt talt, ikke, jeg kjender jo Deres Godhed for mig, desuden er det jo min Pligt at meddele Dem om min Fremgang, men det gjorde mig ondt, at jeg næsten stedse uleiliger Dem med Jeremiader; især da det, hid til, dog har forandret sig til det Bedre, kunde der jo dog være Muelighed i at dette ogsaa denne Gang blev Tilfældet. ­

Men det trøster mig at vide, at De veed Alt; De har ogsaa tilladt mig at skrive ud af min Sjæl og derfor skrev jeg. Jeg forstaaer mig slet ikke paa mig selv, flere Ting falde mig lette, andre vanskelige, skjender man nu over det sidste, kan jeg med al Flid ikke proppe det ind i Hovedet, og jeg bliver tungsindig og derved distrai; dog jeg har tidt nok sagt Dem dette, det er altsaa overflødig, desuden kunde jeg let yttre Mismod og det bør, det vil jeg ikke. Jeg sender Dem herved mine Characterer for denne Maaned, de ere af temmelig Vigtighed, eftersom de ere de sidste jo før den store Examen som begynder nu den 20de, da jeg naturligviis ikke:kan vente dem bedre ved Examen end for den daglig[e] Flid. - I de fleste Ting har jeg, som De vil see, staaet mig ret godt, men der ere 3 daarlige Characterer, og hvad gjør da Alt det Gode? -Jeg vilde hellere ombytte dem. Gid jeg dog havde noget andet end Græsk og Latin med Meisling[,] da vilde han sikkert faa bedre Tanker om mig, thi i det øvrige gaaer det godt, ja i denne Maaned har jeg bedre for min Latinske Stiil og min Fransk end i den forrige, men med Hebraisk er det daarligt thi fra Sla­gelse er jeg slet ikke saaledes draiseret i det som Disciplene blive her. ­Jeg fik derfor ogsaa et Maadeligt denne Gang og hos M har jeg i Græsk og Latin Temmeliggodt; men i det øvrige


Latinsk Stiil Godt.
Danske Stiile Udmærket godt.
Dansk Gramatik Megetgodt.
Fransk Megetgodt?
Tydsk Megetgodt.
Historie Megetgodt.
Geographi Megetgodt.
B: Historie Megetgodt.
Geometrie Udmærketgodt.
Geometriske Udarbeidelser samme Characteer.
Aritmetik Megetgodt.
Religion Udmærketgodt.
Latinsk Gramatik Godt
Sædelighed; hos alle Lærer Udmærketgodt.
Hovedcarakter Meget godt.


O var jeg dog bedre i Græsk og Latin, men Dag for Dag, seer M saa koldt til mig, ja i 14ten Dage talede han næsten slet ikke med mig ved Bordet, hilsede knap naar jeg hilsede, og skjændte ved hver Leilighed; først igaar talede han lidt med mig, men jeg tør ikke stole paa det Bedre endnu. - Men jeg vil være rolig, Guds Villie skee; De, kjære Velgjører vil jo ikke forlade mig? selvom jeg ikke kan gaa den Vei jeg saa inder­lig ønsker blive paa, de øvrige Characterer er De jo tilfreds med, vil Gud, bliver det manglende vel ogsaa Bedre. ­

Ved en Leilighed fik jeg i forgaaers medfølgende Skoleregning fra Slagelse, De vil nok erindre at jeg derfra sendte Dem een, men fik ei Penge, derfor kommer nu den samme igjen, jeg har ligeledes een herfra Hel­singøer som jeg ogsaa nødsages at sende.

Der var meget jeg vilde skrive, men Tiden tillader mig ei at skrive mere i Dag, dog kan jeg ei lade være at fortælle Dem at Oberstlieutenant Guldberg er bleven Oberst og Kongen har viist ham den Naade at han i de to kommende Somre skal gjøre en stoer Udenlandsreise. 1827 til det syd­lige Europa og. 28 til det nordlige; jeg glæder mig ret til de Breve jeg vil da faa fra ham. - Nu lev vel, Jeg stoler aldeles paa Dem og saaledes er jeg ene rolig.

Deres taknemlige

ihast. - Andersen.

Helsingøer den 2 September 1826.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost