Dato: 25. december 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Julemorgen Kl. 1½ om Natten 1843.

Kiære, velsignede Jonna!

Tak og atter Tak for Dit Brev, ja det har været mig den kiæreste, den bedste Julegave, som jeg sagde Dig det! - - -. - - - Klokken er langt over Midnat, det er egentlig Julemorgen. .- - -

- -- - Dit Brev har jeg imidlertid læst igien, det kiære hiertelige Brev; hvor Du dog er en god, velsignet Pige, Du er meget bedre, end Du selv troer, Gud skiænke Dig i det nye Aar megen Glæde, den bedste for Dig! ja det er ikke denne almindelige Jule- og Nytaarssnak, Du forstaer dog vistnok hvor inderligt jeg holder af Dig, ingen af Din Moders Brødre kan det hierteligere. Du har flere Gange bebreidet mig, at jeg ikke som tidligere var Dig venlig og god, dog det vil Du lære at erkiend i Verden, naar Du en Gang, det kan jo nok skee, trængte til min ringe, fattige Hjælp! O Gud velsigne og glæde Dig! -

- - - Jeg længes efter dem jeg holder af! jeg kommer paa Løverdagaften! skeer det tidligt, da er jeg alt om Aftenen i Amaliegade! Nytaarsaften har jeg lovet Fru Stampe at tilbringe hos hende, dersom jeg skulde komme til Byen, hellere havde jeg jo været hos Dine Bedsteforældre, der rimeligviis gierne saa mig, men da jeg gav Løftet var jeg uvis om jeg kom ind, nu skeer det, da Moltkes vil være Nytaarsaften i Kjøbenhavn. - Nu, jeg morer mig vel, da Henrik Stampe er et meget godt Menneske, som jeg holder inderligt af! - Moderen har da ogsaa sine gode Sider, naar man kun veed at søge dem! - Hils! hils!

Din trofaste gamle

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost