Dato: 30. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Helsted
Sprog: dansk.

(Udskrift: )

Hr. Kongelig Kapelmusikus Helsted

anbefales!

Viingaardsstrædet, i den store Gaard

ligeover for Bageren; _

Kjøtienhavn

(manu secunda:) Borggaard, Nørre Vold,

i den største Gaard. Liers Gaard, øverst oppe

Nysø den 30 Nov 1843.

Kjære Helsted!

Det overraskede mig i høi Grad at see af Aviserne, som vi sidste Tirsdag fik herud, at en Komedie i det Grønne ei var bragt til Opførelse, ja at den ikke en Gang var ansat til næstkommende Søndag! jeg kunde ikke forklare det, da baade Foersom og Phister maat­te være raske, som jeg sluttede af de Stykker Ugens Repertoire frembød. I tre Aar har jeg gaaet og ventet paa min Betaling for dette lille Arbeide, altid er det blevet lagt hen, nu var Phister villig, kun det manglede at faae en ny Vise til ham! - Min Idee, som jeg gav dem, syntes de at opfatte, Hartmann, som jeg ogsaa med­delede den fandt den høist musikalsk og sagde, at det var noget de let kunde gjøre noget af. Jeg var altsaa fuldkommen rolig! - Jeg blev derfor meget kjed af det, kom i mit hæslige mørke Lune over at see mit Arbeide igjen lagt til Side og mindst anede jeg Grunden fra Deres Side, - i Dag faaer jeg Brev / fra Konferentsraad Collin, der beklager at jeg ikke havde: "tilfulde aftalt" med dem, da Hr Phister nu var opsat paa jo før jo hellere at spille Rollen! Kjære Ven! vi aftalte jo saa tydeligt, og De lovede mig oveni Kjø­bet at kom der noget i Veien, vilde De strax skrive mig til! - De har ikke gjort det! De har ikke været mod mig, saaledes, som jeg ganske vist vilde have været mod Dem under lignende Omstændigheder. ­Det er her om en Pengesum for mig at gjøre en Sum jeg trænger til! nu er Stykket henlagt igjen til - Gud maa vide! - det Motiv jeg gav Dem, de Ord jeg underlagde Deres Phantasie, maatte De kunde besjæle! - Med Deres Evner, med Deres unge Sind begriber jeg det ikke! og det smerter mig at see en Slags Ligegyldighed mod mig! ­ Nu - tag fat! husk paa de kan ogsaa komme til at trænge til Poeten, hjælp nu mig denne I Gang! lad den være Componeret til jeg ind­træffer, det skeer Mandag eller Tirsdag og jeg kommer og trykker hjerteligt Deres Haand! ­

Fra Deres Broders tilkommende Svoger kan jeg hilse Dem, vi mødtes i Dag i Præstø og taltes ved! - Hils dem Alle hjemme, Broder, Søstre, Moder og vær nu ikke - ja jeg vil ikke bruge Ordet! ­

men De har virkelig overrasket mig!

Deres Ven

H.C.Andersen.

Side 3

E . S .

Gjør mig den Tjeneste -! vil De ikke nok? Naar De i Dag vandrer forbi Porten til Hotel du Nord, siig da Portneren at jeg kommer paa Mandag-Aften forat mit Værelse kan være istand, samt at de

fra i Dag af ingen Breve sende ud til mig, da jeg nu er paa Hjem­reisen! - Er De saa god?

Tekst fra: Solveig Brunholm