Dato: 30. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Nysø den 30 Nov 1843

Kjære Jonna!
Et lille Brev skulde Du have, snart kommer jeg selv, men et Brev er jo altid interessantere! Himlen maa rigtig nok vide hvad jeg skal fortælle Dig, thi vi leve saa stille, som i en svensk Hverdagshistorie, for ikke at sige vores Luises Høivande og Lavvande, Vildgjæs og Vildænder Regn og Blæst, det er Islætten i Livstapetet herude. Baron Hendrik har været syg siden vi kom, ellers var jeg med ham taget paa Jagt, Du leer, ja Du ve ed ikke alt hvad jeg kan falde paa. Fra Din Bedstefader fik jeg i forgaars et Brev, det var mig saare velkommen, saa venligt og godt, samme Dag indtraf Bladet Fædrelandet, et Blad der ellers aldrig har været mig gunstigt, men denne Gang var det henrykt over mine Eventyr, nu det var jo ogsaa behageligt! men at det sætter mindst Priis paa: "den grimme Ælling", forundrede mig, da jeg netop Dagen forud havde fra Hauch hørt den største Glæde over dette; han siger at det er classisk og gratulerer mig og Litteraturen til denne Digtning, Nattergalen behager ham mindre, og den staaer nu Palmer i "Fædrelandet"! saaledes er det med Smagen! dog disse nye Eventyr synes at gjøre stor Lykke! Du kan tro at "Kundskabs Træets Slange" ikke siger sin Mening, naar det næste visne Blad, som man kalder intelligent", falder fra Træet. Da Du ikke hører til dem der klapper Dyret, men kun dets Mage, kan jeg vel nok udtale mig; uden Frygt for at blive jaget med Flamme=Riis ud af Venskabs Paradiset" i Amaliegaden. - Paa Mandagaften, dersom jeg ikke før den Tid bliver en Engel, med pæne Vinger", indtræffer jeg i Kjøbenhavn, den vaade, graa spidsborgerlige By, og altsaa paa Tirsdag staaer jeg for Dine Øine, i det mindste naar de forskellige Blomster groupere sig om Bordet. Lad mig nu see Du kan fordele for et Par tusind Daler venlige Hilsener, een til 500 kan Du give Din Moder, men fordeel saaledes at ingen faaer en Hilsen der er ringere end til 5. Paa Søndag kommer der jo fra Herodes og Pilatus, nei for dem og giv dem en Kop Kaffe, paa Din Bedstefaders Regning og giv de Udvalgte Hilsener! Siig til Weis at jeg forleden glædede mig i min sorg til den Komedie Billet der fra ham syntes at skulle tilfalde mig! - Han husker Væddemaalet. Bring Bournonville ogsaa Hilsen fra Thorvaldsen, vi talte meget om ham og hans Kone! Hun har nemlig faaet en smuk Tegning af Thorvaldsen! - Hills den sorte Gjøg, nu er her jo et deilig Brev, gjør din Moder den Fornøielse og lad hende læse det. Din værdige gamle Ven

Digteren.

(venstre margin:)
En lille Hilsen paa 500 Daler sender Theodor.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus