Dato: 24. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

117. Til Jonas Collin. Nysø den 24 Nov 1843.

Til Faderen ! (i Amaliegaden)

I Dag har jeg været herude i otte Dage; her er meget eensomt og stille, men just det gjør mit Sind godt. Baronessen er i høi Grad opmærksom mod mig og Børnene holder jeg saare meget af. I Søndags var det da Thorvaldsens Geburtsdag, vi havde mange Fremmede og om Aftenen Heibergs: "Aprilsnarene", der gik, som slig privat Sals Comedie gaaer; den taaleligste var Hans Mortensen, der udførtes af en Dame, hun havde gjort ham til en ret smuk Dreng, og det tog sig fortræffeligt ud! jeg veed heller ikke hvorfor man bliver ved at give ham et grimt Ydre paa vor Scene. Søetoft havde skrevet een Vise, Baronen to.(Jeg spillede ikke med i Comedien).

Thorvaldsen sender Dem mange Hilsener[,] han har i Dag netop fuldendt et nyt Basrelief, som forestiller Malerkunst, Architectur og Billedhuggerkunst flyve Arm i Arm, Gevantet flyver saaledes, at det, ganske characteristisk, danner et Tag over Architecturen.–Bunzen, Maleren, er her ude og fuldender et Malerie der forestiLLer Nysø, seet fra Haven, saaledes at man har Thorvaldsens Attellier med, og udenfor det staaer Thorvaldsen og kaster Korn til Svanerne. Baronessen spadserer i Sidegangen; det vil jo kunde blive, i Tiden, et meget interessant Billed. Bunzen har tegnet til mit Album et Stykke saa smukt og udført at Baronessen, hvadjeg naturligviis hverken kunde eller vilde, bød mig 20 Daler og Kobberstik for det; AfAvisen seer jeg at Comedien i det Grønne gaaer næste Søndag. Hvad Virkning denvil gjøre veedjeg ikke,jeg kjender vort Publicum, men bliver det nu til Gavn og Glæde for Theatret, da beder jeg Dem, at De med Hensyn til Betalningen, det Eneste hvorfor jeg har dre­vet paa dets Fremtagelse, vil huske, at det ikke er en Oversættelse, ja ikke engang en Omarbeidelse, det er en heel ny Dialog, hele Stykket igjennem, det er kun det gamle Sujet og Scenegangenjeg har beholdt, det forekommer mig derfor med Ret at svæve mellem Original og en digterisk Omarbeidelse; for denne sidste har De en Maalestok, ligesom for de originale, kunde man da ikke kalde det en »Mellemting« og lade mig faae halv Betaling som for en Original! jeg beder Dem tage dette i venlig Overveielse !–Dog det er tids nok at tale nærmere derom naar vi see hvorledes det løber afi det Grønne !–Hils Deres Kone særdeles meget ! bring Ingeborg mit bedste god Dag og siig til Jonna at hun skal faae et lille Epistel ! Før om otte a ti Dage endnu kommerjeg ikke til Byen; jeg driver om Morgenen i Skoven og ved Søen, eet nyt Eventyr er skrevet, og Stof har jeg faaet for Hartmann til en Opera: det oldenborgske Horn. Levnuvel[,]

tusinde Hilsener til Alle hjemme

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter