Dato: 16. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Kjøbenh: 16 Nov 1843

Høistærede

Med nogen interesse har jeg læst de forskjellige Stykker, De har leveret til litterarische Blätter, og da jeg en Dag talte herom med mn ældre Ven, Physikeren Ørsted, hørte jeg hvem De var og fik altsaa nu fornyet Interesse for at læse hvad De skrev. Forleden blev jeg imidlertid noget overrasket ved at see hvorledes vi devergerede i vore Anskuelser om det danske Theater, det jeg har omtalt for 1840, De for 1843, dog om Smagen lader sig ikke disputere; men det var mig meget ukjært at De havde misforstaaet mig ganske i et Udtryk, der i detmindste paa Dansk ikke kan misforstaaes. De siger om mig / at jeg er saa naiv at være uvis om jeg skal regne Wien med til Tydsklands Byer. Jeg har efterseet den tydske Oversættelse af Bazaren om Oversætteren havde forfeilet Udtrykkene, men jeg troer det ikke, der staaer:

”Deutschland besitzt kein Theater wie das Kopenhagener!“ Dies habe ich mehrere Landsleute sangen hören und ich muss Ihnen Recht geben, wenn sie nicht Wien zu den Städten Deutschlands mitrechnen'ldquo;.

Udtrykket her svarer ganske til den danske Talemaade: „ ja, naar man antager Keiseren for ikke at være af Adel!” - hvorvidt at dette Ironiske ikke kan findes i det Tydske, maa De afgjøre! - Jeg havde / bestemt at jeg vilde skrive dem til i Altona, hvor jeg troede de levede; da fortalte man mig at De var her i Byen, jeg søgte Dem forgjæves, efter den af Ørsted opgivne Adresse, nu skriver jeg, i det jeg staaer i Begreb med at tage paa Landet, men om 8 a 14 Dage, er jeg her igjen; det vil da glæde mig mgeet at gjøre Deres ærede Bekjendtskab; - det vil være mig saare kjært om De berigtigede det Misforstaeande! - jeg henvender mig aaben og ærlig lige til Dem og ikke gjennem noget Blad, da jeg anseer det Hele for ubetydeligt, og Dem derimod for saa dygtig, at jeg helst rækker Dem venskabeligt Haanden.

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus