Dato: 9. november 1843
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 106. Fra Henriette Wulff. Paris d. 9. Nov: 1843.

Ja, kjære gode Andersen her skriver jeg Dem til fra Paris! Det havde jeg ikke ventet da vi skildtes. Dog før jeg taler om denne Underbye, Mirakkelbye eller hvad man skal kalde den, da lad mig først ret af Hjertet takke Dem for de venlige trøstende Ord, jeg modtog fra Dem paa Dampbaaden. De kan troe jeg havde dem nødig, som jeg da altid trænger til venlige Yttringer af dem jeg holder af; men i det øjeblik vare de mig dobbelt kjære! Meget syg har jeg egentlig været siden jeg forlod Hjemmet, men Paris har jaget det Alt bort, i det mindste for Øjeblikket. Ja her er gandske mærkværdigt! De troer ikke hvor jeg har været flink, og hvor jeg allerede har seet en Mængde, men fra Kl. 11 om Morgnen til 11, ja 12 om Natten er jeg paa Farten, men undertiden er jeg ogsaa gandske stiv af Træthed. I Gaar modtog jeg Deres lille Seddel1449 indeni Idas Brev, tak derfor kjære Andersen, Chr. er nu i dette Øjeblik hos Gathy1450 med Deres Seddel til ham. Marmier har jeg ikke seet endnu, thi jeg vil rentud tilstaae Dem, at jeg var saa graadig paa at see Paris selv, at jeg nær har glemt Menneskene. Landsmænd er her gudskelov ingen af, eller i det Mindste vi har Ingen seet, uden naturligvis den gode Delong; jeg kan saa godt lide, og den kjedelige Hr. Koss, der er meget galant. - Vi ere allerede som hjemme her, med sit Kort i Haanden, og naar man veed hvad man vil see er der intet Sted i Verden lettere at tumle sig end her. Jeg har været her 6 Dage, og hør nu hvad jeg har seet, af Theatre først: Første Aften i Theatre du Palais Royal, 4 Stykker, hvor Mlle: Dejazet1451 var fortræffelig i de to. - Gymnase dramatique , hvor jeg glædede mig ved at see Leontine Fay,1452 nu Mad. Volnys - og Hr. Volnys i: un jour d'orage,1453 men gottede mig især ved Bouffé1454 i »le docteur Robin«.1455 Af Alle jeg her har seet, er han min Kjæreste. Tredie Aften i Odeon og saae: Henry III et sa cour1456 af Alexandre. - Fjerde Aften, Opera , den Franske at sige: Guilliaume Tell ,1457 med Dands af Mlle: Fitzjames.1458 Den femte Aften Opera comique , hvor jeg morede mig dejligt ved Monsigny's »le Deserteur«.1459 Sjette Aften Vaudeville, og saae une femme de l'Empire1460 og Mad: Roland1461 hvori Mad Doche1462 spillede yndigt og tilsidst Patineau1463 hvori Arnal1464 spillede, men han behagede mig langt fra som Bouffe eller Levassor1465 i Gymnase. Syvende Aften blev jeg slemt narret, thi da jeg var meget træt, og ikke kunde have mange Tanker samlede vilde jeg udhvile mig ved at tilbringe den hos Franconis,1466 men min Skræk var stor, da jeg saae Mennesker agere istædet for Heste. De gav Don Quichotte, comedie med Sang, rigtignok kom der mange Heste ind og Vogne med, men det var dog ingen rigtig manege. Det er kun om Sommeren de giver det i »Champs Elisees«. Nu ottende Aften sidder jeg her ved Kamin-Ilden og skriver Dem til kjære Andersen, jeg er saa fattigueret at det er mig umuligt at komme af Stedet, men det er ogsaa første Aften, jeg har givet mig tabt. Jeg havde Lyst at give Dem et hurtigt Overblik over hvad jeg har seet, og det ikke flygtigt men virkelig i alle details. Madelainen , der er gandske superb, dog holder jeg langt mere af den udvendig end indvendig. Nôtre Dame, St Sulpice, Pantheon. Louvre Gallerier har glædet mig umaadelig og Musèe de la Marine ovenpaa moret mig. Tuillerie Bygning og Have. Palais Royal Galerie glædede mig usigelig, baade Malerierne og de praktfulde Gemakker. Champs Elisées med l'Arc d'Etoile, har jeg alt 3 Gange besøgt, jeg elsker den Bue over Alt her er. L'Hotel deri Invalides har højligen interesseret mig, jeg saae den ret en detail og blev en halv Time i de immense Kjøkkener, for at see dem lave Mad til 3000 Munde. I Dômen saae vi destoværre ikke Napoleons Sarcophag,1467 De veed den er tilmuret til hele Arbejdet er færdigt, men jeg lod mig føre saa nær til Muren, indenfor hvilken han ligger, som mulig. - Champs de Mars med l'ecole Militaire har frapperet mig for de uhyre Størrelser. Deputeer Kammeret. Les Enfants trouvés1468 gjorde mig ret et smerteligt Indtryk, alle de smaa stakkels skrigende Børn, især rørte det mig at see en 3 eller 4 Stykker fødte om Morgenen, der laae paa Rad, og blev svøbte for første Gang, de havde endnu ikke haft Øjnene oppe, ikke seet Dagens Lys, men det synes mig rigtignok bedst for dem, aldrig at see det, de skal aldrig vide hvem deres Forældre er, det er jo en reen Umulighed, thi de blive lagt i en Kasse og draget ind i Hôtellet. Men ellers er jo alt fortræffeligt indrettet, og bestyret af soeurs charitables. - Jardin des plantes er meget moersom at see, Have, Dyr - Musée, Alt! Gobbelins Fabrikken er mærkværdig, og man maae rigtignok beundre de Folks Taalmodighed; men det er jo saa skjøndt som Materie. - Af Pladserne som jeg alle har besøgt flere Gange bær jo Place Concorde Prisen, De kan troe jeg forbausedes første Gang. Place de Juillet har jo ogsaa stor interesse ved sin Betydning, men man finder ingen Smag i Søilen, naar man daglig kan beundre den mærkværdig skjønne Vendôme Colonne. Hvor den er dejlig, »Dejlig smuk« som en Tydsker sagde, der vilde tale Dansk. Der var jeg oppe første Dag og overskuede det uoverskuelige Paris ved hans Fødder!1469 - Lille Place Royale1470 er hyggelig og net med sine fire Vandspring og Blomster. Neuilly med Hertugen af Orleans Kapel1471 har rørt mig, hvor det er et yndigt Kapel, jeg synes jeg seer ham due, som han ligger der paa sin Marmorseng. Til Sèvre foer vi paa Jernbane, saae det mærkelige Porcellains Fabrik, og tilbage igjen som en Lynild. Til St Denis kjørte vi langsommere, der gaaer jo ingen Jernbane, jeg havde en egen Nydelse der, thi da vi traadte ind i Kirken spillede Orglet saa dejligt, jeg satte mig gandske stille oppe ved Alteret, hørte paa de dejlige Toner, mens mine Øjne vandrede om paa de livlige brogede Ruder, hvor Solen spillede paa udvendig, saa hele Kirken spillede med tusinde Farver. Den der gav Orglet Liv, var en rejsende Kunstner, hvis elegante Rejsevogn med 4 Postheste vi saae holde uden for Kirken. Gud veed hvilken stor Virtuos vi der har hørt, uden at vide det. Der var naturligviis ingen i Kirken uden gamle Koner, De veed der ligge hist og her i Andagt. De kongelige Begravelser havde ingen interesse for mig, De veed at i Revolutionen tog Folket alle Ligene og kastede dem ud, siden har man samlet alle Been man har fundet i eet Skrin, man ikke seer, derimod seer man jo alle de tomme Marmorkister. Fortificationerne ,1472 Bois de Boulogne har jeg seet, og i Dag puits de Grenelle ,1473 der er yderst mærkelig; hvilket Arbejde, [Tal mangler] Fod har de boret ned i Jorden, og nu staar en tyk fuld varm Vand-Straale frem deraf; denne Masse Vand skal ledes til forskjellige Steder, endogsaa til Pantheon's Pladsen. Men det Arbejde har jo ogsaa varet i 7 Aar. - Nu maae jeg stoppe lidt og vende Bord og Lænestoel, jeg er stegt paa Venstre Side og fryser paa Højre, jeg holder rigtignok mere af en Kakkelovn. - See saa, nu sidder jeg her igjen, og maae dog sige Dem, at vi i Dag skriver d. fod, i Morgen tænker jeg at sende dette bort. Ingen faae [p]aa denne Postdag uden De, men De vil nok meddele Søster Ida og Henrik Stampe lidt heraf. Vi har kjøbt i Dag en heel Deel portraiter. Chr. bringer Dem en smuk Rachel en Roxelane,1474 samt Victor H. og Alexandre Dumas.1475 Men hvad synes De at vi ikke har seet Rachel! hun har ikke spillet, siden vi er her men endnu kan vi jo haabe; - den italienske Opera har vi ogsaa tilgode. Chr: er i Aften i Opera comique, der morer han sig bedst, for den gode gamle Musiks Skyld. Uden for Davids Attelier har vi holdt i Dag, men han var der ikke, jeg veed ikke om vi faar Tid at kjøre derud nok engang, Vejen er saa lang. Marmier siger man ikke er i Byen. Gathy har Chr. mange Hilsner til Dem fra. Han oversætter Brudstykker af Bazaren1476 der komme i feulletonen, som man jo bruger her, før et Arbejde bliver trykket særskildt. Gjør den Lykke (et il n'y a pas de doute) oversætter han den Hele. Han har skrevet til Alexandre Dumas at jeg gjerne vilde see ham. Fra Delong skal jeg hilse, hans Kone1477 er bortrejst. Han kommer næsten hver anden Morgen, før vi tage ud, og jeg faaer da en net lille Samtale, og gode Underretninger om Alt. I Dag vare vi meget dybt i Politiquen. Men Deres Hr Koss finder jeg en - Klods. Men veed De hvad der ogsaa ret har frapperet mig, det er Boutiquerne! De ere virkelig gandske mærkværdige, især om Aftnen, naar hele Paris seer ud som den var illumineret. Ja om Paris i det Hele gjør man sig jo ingen Forestilling - Alting er i det Store. De kan troe jeg havde nok Lyst at blive her længer, men den 15d gaar Dampskibet fra Hâvre, og d. 14d maae vi tage herfra, atter paa Jernbane til Rouan. Endnu kan jeg ikke faae i mit Hoved at jeg om 4 Dage skal ud paa det vilde Hav - allene - uden Chr. lide ondt - dette Ophold vil da vist forekomme mig som en Drøm, eller en Scene af et tusind og en Nat. Endnu vil jeg heller ikke tænke derpaa, at Scenen skal forandre sig. I Morgen tage vi paa Jernbane til Versailles; men komme saa tidlig tilbage at vi kan gaae i Theatret, naar bare Rachel skulde spille. I denne Tid har hendes to Sødskende Rebecca og Joseph debuteret,1478 men Jules Janin er temmelig streng imod dem, og raader dem til at blive nogle Aar endnu før de betræde Scenen, han er 16 Aar og hun 14, han gandske smuk, hun en styk lille Jødepige. Vi boe ikke hvor De troede, men i Hôtel de la Marine , tæt ved Palais Royal, hvor vi spise hos Halavant1479 som oftest, ogsaa andre Steder, kun ikke hos Very,1480 af gode Grunde, dog vil Chr. vi skal forsøge det engang, det er jo det udsøgteste i Paris, hvad Mad angaaer. Vejret har været godt bestandig, kun i Gaar og i Dag uhyre koldt, det fryser om Natten. Vi kjører næsten bestandig i Omnibus, i Cabriolet, i fiacre etc: etc: Hvor er dog Alt indrettet beqvæmt og hensigtsmæssig. Synes De nu ikke gode Andersen at vi ærlig har benyttet vores Tid, og Adskilligt har jeg vist glemt. - St Cloud kan vi ikke faae at see, da den kongelige Familie er der endnu. - Det er sandt, Elephanten paa place de Juillet1481 betragtede vi for Deres Skyld, thi det er jo ellers en grim Elephant, Rotterne saae vi Intet til, men derimod en Mængde boue,1482 (som en gammel Kone sagde) - der omringer den. - Men nu Farvel kjære Andersen, undskyld alle de stygge Klatter, her er kommet hist og her paa Brevet, ingen andre see det jo, end De, Ida og Henrik , der nok vil undskylde alle Mangler og Overflødigheder, hvortil Klatter høre. Lev ret vel kjære Andersen, skriv mig snart et ret langt og godt Brev til Lissabon. Chr. besørger det altid med Glæde. Vær tilfreds og glad o; glem ikke Deres meget hengivne Jette.

[I Marginen paa næstsidste Side:] Chr: hilser paa det Bedste, han har det meget fortræffeligt.

[Udskrift] À Monsieur Monsieur H: C: Andersen Hôtel du Nord à Copenhague

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost