Dato: 23. oktober 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Kjøbenh: den 23 Oct: 1843

Høivelbaarne Hr Geheime-Etatsraad!

De vil tilgive mig, at jeg atter tillader mig, ærbødigst, at bringe Dem i venlig Erindring Jomf: Hanck fra Odense; Deres Høivelbarenhed havde den Godhed at love Underretning til Hr Justitsraad Collin eller mig, om Hans Majestæt Kongen havde modtaget Jomf: Hancks Ansøgning, eller om der var nogen Bestemmelse, den angaaende. Hun er meget svagelig ellers havde hun selv gjort sin ærbødige Opvartning hos Deres Høivelbaarenhed; hun lever vist ikke mange Aar og jeg ønskede hende ret en Smule Solskin i hendes stille Liv. De har kjendt hendes Forældre og Familie, veed ogsaa af hendes to Bøger, Tante Ana og en Skribentindes Datter, at hun er en høitbegavet Pige, vær hende god, som jeg beder dem tilgive min Paatrængenhed. At jeg i Theatret, hvor jeg flere Gange har havdt den Ære at see Dem, ikke har talt om Sagen, ligger i, at jeg ikke der fandt det passende at tale til Deres Høivelbarenhed om Sligt.

ærbødigst

H. C. Andersen

Til høivelbaarne Hr Geheime-Etatsraad, Ridder, Theaterdirecteur &

Adler

Tekst fra: Solveig Brunholm