Dato: 18. oktober 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 105. Fra H. C. Andersen. Kjøbenhavn den 18 October 1843.

Min kjære søsterlige Veninde!

Dette lille Brev følger Dem paa Havet, jeg er saaledes Dem nær, rækker Dem endnu engang Haanden til Afsked! vær ikke længer sorrigfuld, det er jo et smukt Eventyr De begynder, en deilig Vinterdrøm, som De siden med Glæde vil tænke paa! En Reise har jo altid nogen Besvær, ogsaa denne, men De flyver mod et Hjem, mod Mennesker der ret holde af Dem, og vi, her i det vaade Land, ville ogsaa tænke paa Dem og tidt sende en lille Brevdue!

Vi mødes nok, i Lisabon, i Danmark - eller hos Gud, det er jo Reiser man gjør i en hast, især den sidste! hører De engang at jeg er flyvet bort, eller som de kalde det død, da skal De smile venligt - thi jeg har det da bedst, jeg er for eensom og for fremmed i Norden, jeg faaer det ethvert andet Sted bedre. - Dog vi mødes nok paa Jorden, om et Aar eller to Gud hvormeget kan ikke oprulle i den Tid! for Dem troer jeg et stille, hyggeligt Liv, i varmt Solskin og hos milde Ansigter; jeg gaaer derimod paa den store Livssøe, hvor jeg selv maa være baade Capitain og Kahytsdreng! - jeg gad igrunden snart kjende Enden paa mit Livs Eventyr! Jenny Lind1444 fik jeg endnu igaar intet Brev fra, hun forgudes og bekrandses hver Aften i Stockholm, den ene Fest for hende afløser den anden. Jeg sidder paa et lille Kammer i Kjøbenhavn, og spiser et Par Gange, som andre fattige Studenter, ude hos Familier! - Vore Veie gaae jo saaledes vidt fra hverandre! Hører De paa Grændsen af Tydskland1445 noget om min Roes i det store romerske Rige, da vil De forstaae hvad Berømmelse er naar De tænker paa hvorledes jeg har det! - Jeg siger Dem Alt dette om mig for at De skal føle at ihvormeget De i Deres Stilling kan nu sørge over, De dog maa huske hvorledes »een af de Lykkelige«, som Folk kalde mig, have det. Vi gaae alle med tunge Blylodde om Hjertet! - Flyv nu saa glad og tilfreds De kan! bliv os frisk og vel og skriv snart - ogsaa til mig! Efter Nytaar sendes Dem mine Eventyr og Biographien,1446 om denne vil De allerede nu i Hamborg, tidligere, end jeg, høre naar den kan udkomme; lad Deres Broder ikke glemme Bog-Pakken til Oldenburg1447 og Brevet til Lenz.1448 Lev vel! lev vel! Broderen!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter