Dato: 24. september 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. H. Bille
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Sept 1843

Hr kammerherre!

De var mig saa venlig og god under mit sidste Besøg i Hamborg, at jeg ret føler mig i Deres Gjæld, dog hvorledes skal en fattig Poet afbetale den, han lader den snarere voxe og jeg begynder hermed i Dag.

Vi talte sammen om mit Drama "Mulatten", der, som De veed, har vundet stort Bilfald i Danmark, De sagde da endogsaa, at havde man det først paa Tydsk vilde De gjøre Deres ti, at bringe det paa Hamborg-Stadt-Theater. Overbringeren af dette Brev er en Dansk, Dr. Petit, hvem jeg i min Skoletid har kjendt, han er demiteret i Sorø og er Søstersøn af Fru Hudwaltzer i Hamborg; jeg har i mange Aar ikke seet ham, men er i den sidste Tid kommet i Brevvexling med ham, i Anledning af eet af mine Arbeider, han forplanter paa Tydsk; han har læst Mulatten, føler Lyst til at oversætte den og da han lever i Hamborg interesserer det ham at faae den der først opført; maa jeg præsentere ham for Dem og anbefale Mulatten til Deres Beskyttelse, jeg haaber og troer Hr. Dr. Petit, vil smukt og poetisk gjengive min Digtning; min hjerteligste og ærbødigste Hilsen til Grev Holcks hele elskelige Familie, som og til Fru Jenisetz! tænk venlig paa mig!

Deres ærbødigst, hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm