Dato: 1. april 1826
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 1. Fra Henriette Wulff.

Kjøbenh: den 1ste April [1826].

Gode Andersen! De maae ikke troe, at det er af Glemsomhed jeg ikke før har svaret Dem, og takket Dem ret meget for Deres moersomme Brev; men det var for selv at have den Fornøjelse at bringe Dem mine Lykønsk­ninger til i Morgen, den 2den April!1 Det var bestemt, at her i Morgen skulde opføres et Stykke, som heed den Anden April,2 i Andledning af den noksom berømte Dag; men da Theater-Directionen ikke vil have Søeofficiere paa Brederne, Gud veed hvorfor, saa er det desværre gaaet ind, hvilket er meget ærgerligt, især for os Søefolk. Derimod er Wiliam Shakespear3 bleven opført, og har gjort stor Lykke; især skal Nielsen4 være fortræffelig, han skal endogsaa ligne ham lidt, da han har en sort Paryk paa, der er reedt tilsiden, som De veed nok den store Mand brugte det; Fader5 klager rigtignok over, at det er en tæmmelig tyk Shakespear. Anna er Madam Eisen,6 hun skal ikke være synderlig, hvilket man kan vel begribe, naar man tænker paa hendes skingrende Stemme, og Monotonie der er i den. Ryge7 derimod skal være mesterlig som Burbage, især i den Scene hvor han læser for Shakespear af hans Manuscript.8 Jeg har endnu ikke seet den, men i Aften haaber jeg, jeg skal blive saa lykkelig, jeg længes meget derefter. -­

Ingeborg Collin9 kan jeg hilse Dem fra, jeg saae hende forleden Dag, hun er i denne Tid i meget ondt humeur, da Drevsen er rejst til Frederitz, men hun trøster sig til Somren for da at rejse derover. Vi glæder os alle ret meget til October,10 naar De kommer herind, til den Tid forbliver jeg

Deres hengivne J: Wulff.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling