Dato: 11. juli 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 11 Juli 1843

Kjære Jonna!

Du synes vist at det har varet noget længe før du fik Brev, og det vil glæde mig om du synes det, thi da tyder det paa, Du har mig venligt i Erindring, men da maa jeg ogsaa gjøre Undskyldninger; jeg har været idelig paa Reise, der levnedes mig ikke mere Tid end til to Breve, eet den kjære Theodor fik og eet jeg ikke kunde udsætte at skrive til Fru von Eisendecker i Oldenburg. Jeg er flagret om, som en Svale; i Sorø var jeg hele tre Dage hos Ingemanns, jeg har i Brevet til Theodor talt om dette Ophold; saa gik det i Gallop til Langensøe i Fyen, eet af de deiligste Steder jeg kjender paa denne smukke Øe, man lever her i en sand Skov-Eensomhed, det ene smukke Anlæg afløser det andet, Skove og Bakker groupere sig ganske allerkjærest, og Familien, Du veed det er Baron Adam Holsteen, gift med en Søsterdatter til Grev Rantzau Breitenburg, er godmodige, venlige Mennesker, Børnene tre unge Baronesser ride, kjøre, tumle sig, som Drenge, men have dog en elskværdig Barne-Natur, man maae holde af dem; saa du seer jeg kan nok der føle mig vel, især da jeg er ugenert kan være alene naar jeg vil! - daglig kjørte vi Toure og een Dag endog til Middelfart, hvor jeg tilbragte flere Timer paa Hindsgaul, det meest romantiske Sted i Fyen; især er der / fra Haven en Udsigt til Koldingfjord, som er henrivende, den minder mig særdeles om Mælarens Bredder. - Jeg havde dernæst Raadighed over Heste og Vogn, kunde komme hvor jeg vilde og saaledes kjørte jeg en dag alene op til Odense for at see Theatret der, det er sandeligt smukt og Madam Werlighs Selskab ganske godt; jeg saae Romeo & Juliette, som behagede mig! det er en nysselig Baggatel. Den 8 Juli forlod jeg med Baron Holsteen Langensøe vi kjørte over Odense til Svendborg for at tage imod hans Fader de gamle Excellense Holsteen, Admiralen, derpaa overnattede vi paa Hvidkilde, hvor jeg dog ikke ret følte mig hyggelig! - her er et smukt Have-Partie, en deilig Græsplet med et stort Springvand, men det er næsten det Hele og inde i Huset - som sagt der følte jeg mig ikke hjemme, skønt jeg ellers saa let hefter mig fast til hver Plet, man har imidlertid saa venligt indbudet mig at komme igjen, men jeg veed ikke om det skeer! - Søndag den 9 indtraf jeg paa Holstenshuus, hvor Bygning ikke er betydelig, Haven ikke heller, men Skov-Høiderne rundt om saare storartige, tæt ved Haven seer man til Odense, omtrent 5 Miil, dernæst lige under sig den gode Stad Faaborg, Øerne Als, Ærø, Thorseng &; det er et lille Bjergpanorama, Alt seet i Fugleperspectiv. Vi kom netop her til en stor Folkefest, over / hundrede Mennesker vare udvandrede fra Svendborg, halv saa mange kom fra Faaborg, Alle med store Madkurve, Drikkevare og bøhmiske Musikanter, som blæste dem et Stykke; et Telt var opreist i Haven ved Holsteenshuus, det saa ganske festligt ud. Jeg traf flere gamle Bekjendter og mødte megen - Agtelse! Capitein Peter Wulff saae jeg i Selskab med Agent Voigt fra Faaborg, han laae just dernede med sit Fartøi og indbød mig til en Tour næste Dag, vi skulde da see Falster, men jeg kunde ikke tage derimod da jeg var Gjæst paa Holsteenshuus og nylig indtruffet. Igaar, Mandag, skulde jeg have tilbragt hele Dagen hos Voigts, det betydeligste Huus i Faaborg, jeg var der ikke i 13 Aar, men jeg maatte indskrænke mig med at kjøre derind og efter Frokost der, jage tilbage for at følge med den gamle Excellense Moltke til Glorup, den gamle Mand er mig særdeles hengiven, ja al for hengiven han var nylig i Sjælland, da jeg indtraf fra Udlandet, man sagde ham der at jeg var kommet og reist til Fyen, han troede at jeg var reist lige til ham og han forlod derfor øieblikkelig sin Søster, hvem han besøgede, og tog strax til Fyen for at modtage mig, det er en Opmærksomhed, / der gjør mig ganske forlegen; jeg hørte derom paa Langensøe og skrev ham derfor til, lovede at jeg før, næste Torsdag, skulde gjæste ham og at jeg nu laa paa Reise med Baron Holsteen fra Langensøe til Holstenshuus, den gamle Mand, tog aligevel nu strax igaar, lige Dagen efter jeg var indtruffet der, ned til Holsteenshus for at hilse paa mig og - jeg maatte kjøre da med ham herud; han er ganske mutters ene, saa det er ikke saa lystigt, men det glæder ham at have mig og jeg bliver derfor her til næste Mandag, en Termin jeg har sat, til hvilken jeg igjen afhentes til Holstenshuus; nogle Dage efter er jeg igjen paa Glorup og da gaaer det herfra til Bregentved. Jeg har imidlertid i denne Omflakken, uagtet jeg ikke havde Tid at skrive Breve, digtet en Deel paa "Ahasverus", Tankerne have vugget sig i Brystet, naar jeg rullede afsted; et heelt Blomsterflor til min store Bygning skjød frem mens jeg saae det friske Sommergrønne rundt om! - Lad din Moder læse dette lille Epistel, jeg skriver til hende et Suplement!

din gamle trofaste Ven

H. C. Andersen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 26-28)